Писаренко Олександр, адвокат, магістр бізнес адміністрування.
Юридичне бюро Писаренка.

Розрахунки з учасником при виході з ТОВ. Виплата учаснику при виході з ТОВ.

Якщо один з учасників товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) має намір припинити участь в бізнесі і не знайшлося зацікавлених придбати його частку по адекватній ціні, закон дає такій особі можливість здійснити вихід з ТОВ. При цьому на ТОВ покладається обов”язок виплати вибувшому учаснику частини майна й прибутку. На прикладі спорів, що знаходилися в провадженні мого бюро, розкрию деякі аспекти такої виплати.

В статті є відповіді на питання з моєї юридичної практики:
вихід учасника з ТОВ; дата виходу учасника з ТОВ; розрахунок з учасником при виході з ТОВ; строки виплати учаснику при виході з ТОВ; захист майнових інтересів учасника при виході з ТОВ.

За ст. 54 Закону України “Про господарські товариства” при виході учасника з ТОВ йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Таке ж правило встановлено ст. 148 ЦКУ. У зазначених нормах не встановлено дату, на яку розраховується вартість майна, що викликає суперечки, так як така вартість може різнитися в часі в силу об’єктивних (фізичний стан майна, зміна ринкової ціни) і суб’єктивних причин (внесення товариством змін у дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності).

У ч.2 ст. 54 Закону встановлено, що вибувшому учаснику виплачується належна йому частина прибутку, одержаного ТОВ у даному році до моменту його виходу. Оскільки прибуток є частиною майна ТОВ, а права і обов’язки учасника припиняються для вибулого учасника саме з моменту його виходу з ТОВ, то справедливо зробити висновок, що датою для розрахунків ціни всього майна ТОВ є дата виходу учасника з ТОВ, так як саме до неї учасник шляхом участі в управлінні товариством міг впливати на майновий стан ТОВ. Судова практика підтримує такий підхід.

Виробилося два варіанти визначення дати виходу учасника з ТОВ.

За ст. 148 ЦКУ учасник може вийти з ТОВ, повідомивши ТОВ не пізніше, ніж за 3 місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. ВГСУ роз’яснив, що учасник вважається таким, що вийшов з моменту прийняття загальними зборами рішення про його виключення на підставі його заяви про вихід з ТОВ, а у випадку відсутності такого рішення – з дати закінчення 3-х місячного або іншого, встановленого статутом, терміну для повідомлення (п.3.5 . РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРЕЗИДІЇ ВГСУ від 28.12.2007 р. N04-5/14 “Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин”).

Другим варіантом є дата виходу, встановлена рішенням загальних зборів, яка не відповідає датам, зазначеним вище, але в межах 3-х місячного або іншого, встановленого статутом, терміну для повідомлення. Загальні збори є вищим органом ТОВ і правомочні приймати рішення з усіх питань його діяльності.

Тому, наприклад, правомірною є дата виходу з ТОВ 31 травня, якщо заява подана 1 квітня, а збори учасників відбулися 5 травня.

Строки виплати учаснику при виході з бізнесу в Україні.

За ст. 148 ЦКУ порядок і спосіб визначення вартості частини майна, пропорційної частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом. У даній статті мова йде про випадки, в яких відповідні питання не врегульовані статутом.

За ст. 54 Закону виплата здійснюється після затвердження звіту за рік, в якому учасник вийшов із ТОВ, і в строк до 12 місяців з дня виходу. Законом не зазначено, який саме звіт повинен бути затверджений (частина обов’язкової фінансової звітності “Звіт про власний капітал” або звіт виконавчого органу про результати діяльності чи якийсь інший). На практиці ж це не має значення, так як ТОВ, не зацікавлені в швидкій виплаті, затримують її до 12 місяців з дня виходу, а після закінчення цього терміну учасник, що вибув, отримує право вимагати суму через суд, незалежно від затвердження звіту за рік.

Склад майна, з якого розраховується виплата.

У майнову масу, вартість якої визначається для розрахунку суми виплати учаснику, який вибув, включається не тільки майно, що належить ТОВ на праві власності, а й майнові права на майно, що перебуває в його користуванні. Ст. 190 ЦКУ встановлено, що до майна належить сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майновими правами визнаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, в т.ч. права, які є складовими частинами права власності, і права вимоги (ст. 3 Закону “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”). За п. 5 затвердженого наказом МФУ від 18.10.1999 р. N242 Положення бухгалтерського обліку “Нематеріальні активи” до нематеріальних активів належать, зокрема, права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень). П. 3.7. зазначених рекомендацій президії ВГСУ від 28.12.2007 р. N04-5/14 роз’яснено, що при вирішенні спорів судам необхідно враховувати, що майном, крім речей, вважаються майнові права; вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті учаснику при виході з ТОВ, повинна визначатися з розрахунку вартості усього майна, в т.ч. основних засобів і нематеріальних активів. Таким чином, якщо в користуванні ТОВ на дату виходу учасника була, наприклад, земельна ділянка чи інша нерухомість, то вартість майнових прав на неї підлягає включенню до майна ТОВ для розрахунку суми до виплати.

Ринкова чи балансова вартість майна?

Головним питанням у спорах про виплату учаснику, який вибув, є вид вартості майна ТОВ, що застосовується при його оцінці, – ринкова або балансова, так як навіть при відсутності порушень бухгалтерського обліку їх величини можуть відрізнятися в кілька разів.
Ні закон про господарські товариства, ні ЦКУ прямо на це запитання відповіді не дають. Але комплексний аналіз законодавства і роз’яснень ВГСУ приводять до висновку про застосування ринкової вартості, якщо на цьому наполягає вибувший учасник.

Так, за ст. 148 ЦКУ порядок і спосіб визначення вартості частини майна до виплати встановлюються статутом і законом, а спори про визначення розміру частини вирішуються судом.
Законом, що встановлює порядок і спосіб визначення вартості будь-якого майна, є “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”). Закон визначає правові засади здійснення оцінки з метою захисту інтересів суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки майна та використання її результатів. За ст.7 Закону проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках визначення розміру відшкодування, під час вирішення спорів. За ст.9 Закону якщо законами або нормативно-правовими актами КМУ або судом не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість. За ст. 12 Закону звіт про оцінку є документом, що містить висновки про вартість майна.

Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” фінансова звітність і баланс підприємства не віднесені до документів, що містять висновки про вартість майна.

За ст. 34 ГПКУ обставини справи, які повинні відповідно до закону бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами.

За п.12 Постанови Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 р. N20 “Про судову практику в справах за позовами про захист права приватної власності” суди мають виходити з того, що вартість спірного майна визначається за погодженням сторін, а при його відсутності – по дійсній вартості на час розгляду спору. Для її визначення при необхідності призначається експертиза.
За ст.ст. 509, 11 ЦКУ зобов’язання має грунтуватися на добросовісності, розумності та справедливості.

За п. 64 Рішення Європейського суду з прав людини (Справедлива сатисфакція) у справі “Совтрансавто-Холдинг” проти України (Заява N 48553/99) від 02.10.2003 р., що є частиною законодавства України, у якому вирішувалося питання про справедливу сатисфакцію вартості майна підприємства, зазначено, що Суд враховує аргумент заявника, за яким балансова вартість активів є далекою від того, щоб відповідати реальній вартості активів або, інакше кажучи, ринковій вартості.

В постанові Пленуму ВГСУ від 25.02.2016 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин” зазначено, що учасник ТОВ має право вимагати виплати на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, а судом має бути задоволено клопотання учасника, який вийшов про проведення експертизи такої вартості необоротних і оборотних активів товариства та його зобов’язань для обчислення суми, що належить до сплати.

Таким чином, виплата учаснику при виході з ТОВ повинна бути здійснена саме виходячи зі справедливої ринкової вартості майна ТОВ на дату виходу, якщо учасник вважає, що балансова вартість такого майна нижче ринкової.

П. 3.7. зазначених рекомендацій президії ВГСУ від 28.12.2007 р. N04-5/14 роз’яснено, що будь-який учасник ТОВ має право вимагати проведення з ним розрахунків, виходячи з дійсної (ринкової) вартості майна ТОВ. Господарським судом може бути задоволено клопотання учасника, що вибув, про здійснення експертної оцінки дійсної (ринкової) вартості основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових або поточних біологічних активів для обчислення вартості частини майна, що належить до виплати такому учаснику.
Щоб уникнути подальших суперечок варто приділити увагу правильній постановці питань для вирішення судовою експертизою. Експерт повинен дати висновок про те, якою була ринкова вартість майна товариства за станом на дату виходу учасника з ТОВ, а також якою є вартість частини майна ТОВ, що підлягає нарахуванню та виплаті позивачу у зв’язку з його виходом зі складу учасників.

Про порядок передачі майна учаснику при виході з ТОВ за домовленістю сторін по аналогії з виплатою спадкоємцю читайте статтю за посиланням.

Додаткову інформацію зі спірних питань виходу учасника з ТОВ читайте в “Публікаціях”,  тут, тут, тут і на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел: + 38 (044) 270 60 46
Моб: + 38 (050) 719 1016
E-mail: info@fides.com.ua