Оцінка часток в ТОВ і судова експертиза для розрахунків з учасником при виході з ТОВ.

Оцінка часток в ТОВ і судова експертиза для розрахунків з учасником при виході з ТОВ.

ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКОМ ПРИ ВИХОДІ З ТОВ*

За практикою бюро в судових справах про виплату сум при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю можна узагальнити, що ТОВ наполягають на виплаті з балансової вартості свого майна (попередньо занизивши вартість в балансі), а учасники при виході з ТОВ зацікавлені в компенсації за ринковою вартістю. 

Необхідна судова експертиза для розрахунку суми при виході учасників з ТОВ та вартості часток в статутному капіталі ТОВ.

Оскільки ТОВ відмовляється добровільно звернутися до суб’єкта оціночної діяльності у досудовому порядку та отримати висновок про ринкову вартість, а в протилежному випадку позивач не завжди погоджується з об’єктивністю такої оцінки, то виникає необхідність при веденні судової справи довести належними доказами ринкову вартість майна / часток в статутному капіталі станом напередодні дати виходу учасника з ТОВ.

Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з 17.06.2018 р. введена ринкова вартість часток в ТОВ для розрахунків суми до виплати учаснику при виході з товариства.

Тому, заперечення товариств-відповідачів проти судової оціночної експертизи ринкової вартості в судових процесах спростовуються.

Варте уваги включення вартості майнових прав володіння орендованою власністю у вартість майна ТОВ для розрахунків з учасником, який вибув. Стаття 190 Цивільного кодексу України прямо відносить такі права до майна, а Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» регулює порядок оцінки майнових прав.

Відтак, при наявності орендованих товариством цінних об’єктів, майнові права на які мають цінність згідно умов їх набуття чи відповідних договорів, варто ставити питання про визначення і включення вартості таких майнових прав до оцінки майна ТОВ та часток в його статутному капіталі. ОЦІНКА ЧАСТОК В ТОВ І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКОМ ПРИ ВИХОДІ З ТОВ 

ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА ЧИ ВИСНОВОК СУДОВОГО ЕКСПЕРТА (ЯК ДОКАЗ У СУДІ)?

Визначення вартості майна в Україні може здійснюватися двома різними суб’єктами з різним статусом і метою.

За Законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності. Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами за угодами про співробітництво з профпідготовки з Фондом державного майна України. Кваліфікаційне свідоцтво видається ФДМУ спільно з таким навчальним закладом. ОЦІНКА ЧАСТОК В ТОВ І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКОМ ПРИ ВИХОДІ З ТОВ

За Законом «Про судову експертизу» судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

До проведення судових експертиз можуть залучатися судові експерти, які пройшли підготовку в установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Замовник судової експертизи може доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом. 

Відтак, статус судового експерта, орган його підготовки і атестації, мета й юридична сила його висновку відрізняються від статусу оцінювача, органа його підготовки і підтвердження фахового рівня, мети й юридичної сили його звіту.

За Господарським процесуальним кодексом доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює обставини, які мають значення для вирішення справи. Зокрема, письмові докази та висновки експертів.

Хоча звіти про оцінку майна, складені оцінювачами згідно Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» є письмовими доказами, проте за ГПК доказом обставин, для встановлення яких потрібні спеціальні знання, є саме висновок експерта.

Оцінка майна ТОВ / часток в статутному капіталі для розрахунку при виході з ТОВ вимагає спеціальних знань матеріального світу й ринкових реалій.

Крім цього, у випадку, коли жодною стороною в судовому процесі не наданий висновок експерта з питань, які вимагають спеціальних знань, або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає судову експертизу.

Звіт суб’єкта оціночної діяльності, складений оцінювачем на замовлення позивача чи відповідача, не є висновком судової експертизи.

Тому, при розгляді справи в суді, якщо сторони надають такі звіти для доведення суми при виході з ТОВ з різними вартісними показниками, суд вимушений призначити саме судову експертизу.

Для економії часу й витрат на проведення судової експертизи сторона справи може самостійно звернутися до судового експерта і отримати його висновок. Це дозволяється учаснику ТОВ – позивачу чи самому ТОВ – відповідачу.

У судових справах оцінка вартості часток при виході учасника з ТОВ відбувається за клопотанням про проведення судової експертизи, якщо провести таку поза судом не вдалося (як правило, через недопуск відповідачем суб’єкта оціночної діяльності, обраного вибулим учасником, до майна і правовстановлюючих документів).ОЦІНКА ЧАСТОК В ТОВ І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКОМ ПРИ ВИХОДІ З ТОВ

В постанові Пленуму ВГСУ від 25.02.2016 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин” зазначено, що учасник ТОВ має право вимагати виплати на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, а судом має бути задоволено клопотання учасника, який вийшов, про проведення експертизи такої вартості необоротних і оборотних активів товариства та його зобов’язань для обчислення суми, що належить до сплати.

Суди, як правило, призначають проведення експертиз в державних науково-дослідних інститутах судових експертиз, але це не обов’язкова норма. Тому, при веденні судових справ варто просити призначити експертизу у менш завантаженого експерта, щоб заощадити час (наприклад, комплексна експертиза в трьох лабораторіях КНДІСЕ в одній із справ бюро по нижченаведеним клопотанням зайняла 11 міс.).

Так як дата виходу учасника з ТОВ віддалена від часу судового процесу мінімум на 12 місяців (строк виплати учаснику, який вибув з ТОВ за Законом, якщо інше не встановлено статутом), то деяке майно ТОВ на дату експертизи може бути відсутнім. Порядок проведення судових експертиз дозволяє здійснювати їх на підставі опису та технічних характеристик майна. Тому, для економії часу, варто просити про таку оцінку в клопотанні.

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ВИПЛАТИ УЧАСНИКУ ПРИ ВИХОДІ З ТОВ

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ
про призначення судової експертизи для розрахунків при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (експертиза оцінки майна ТОВ).

У зв”язку зі спором сторін щодо визначення вартості частини майна ТОВ „ТВ-Тр”, пропорційної частці позивача при виході з товариства, для правильного вирішення спору необхідно встановити дійсну вартість майна відповідача на дату виходу.
За ч. 3 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі-Закон про оцінку) проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством.
Статутом відповідача інший, в порівнянні з законом, порядок і спосіб визначення вартості частини майна при виході учасника не встановлено.
В постанові Пленуму ВГСУ від 25.02.2016 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин” зазначено, що учасник ТОВ має право вимагати виплати на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, а судом має бути задоволено клопотання учасника, який вийшов, про проведення експертизи такої вартості необоротних і оборотних активів товариства та його зобов’язань для обчислення суми, що належить до сплати.
За ст.9 Закону про оцінку: якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або ухвалою суду не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.
Жодним нормативним актом з оцінки майна в Україні не зазначається, що оцінка майна для розрахунку частки при виході з товариства, здійснюється не за ринковою вартістю.
На пропозицію позивача провести оцінку майна (лист від 20.02.2009 р.) відповідач не погодився.
В той же час, вартість однієї тільки будівлі по просп. Московському, 28, зазначена в балансі та переліку майна відповідача 2000000,71 грн., більш, ніж у 3 рази занижена в порівнянні з ринковою 6080060,00 грн. (на власний підрахунок позивача);
а вартість майнових прав користування земельною ділянкою 6,4 га на 49 років за договором оренди від 1.07.2004 р. (які за ст. 190 ЦК України належать до майна підприємства) в сумі 2165000,12 грн. (на власний підрахунок позивача) в баланс не включена взагалі.
  В зв»язку з цим, прошу призначити комплексну судову оціночну експертизу щодо оцінки окремого майна відповідача, вартість якого істотно впливає на загальну вартість всього майна, з метою визначення вартості частки позивача при виході з товариства.
А саме:
Будівлі нежилого будинку-складу за адресою м. Київ просп. Московський, 28 площею 1800,20 кв.м.;
Автомобілів, що належали відповідачу 31.12.2006 р. (за переліком, наданим суду УДАІ ГУМВС України в Київській області, – додається);
Майнових прав користування земельною ділянкою площею 6,4 га строком на 49 років в адміністративних межах Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області за межами села Артемівка для ведення підсобного сільського господарства (розміщення тепличного комплексу із складськими приміщеннями) за договором оренди земельної ділянки від 1.07.2004 р., зареєстрованим у Бориспільському РВКРФ ДП ЦДЗК запис №22 від 02.09.2004 р.;
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз перевантажений роботою і кількість експертів в лабораторіях обмежена, через що черга на проведення вказаних експертиз складає від 6 до 9 місяців.
Тому, щоб не затягувати судовий процес, на підставі п.1.6, 1.10 Інструкції Про порядок призначення та проведення судових експертиз та експетних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. N 144/5 проведення експертизи прошу доручити приватному підприємству „Експертне бюро „Вартість” (03057 м. Київ вул. Смоленська, 5 к. 7) в особі директора-судового експерта _______________ (копії Сертифіката суб”єкта оціночної діяльності та Свідоцтв експерта додаються).

Експерту поставити питання:

  Визначити ринкову вартість вказаної будівлі, автомобілів та прав користування земельною ділянкою станом на дату виходу позивача зі складу учасників – 31.12.2007 року;
У випадку відсутності вказаного майна у зв”язку з його відчуженням станом на дату проведення оцінки чи в випадку ненадання майна або незабезпечення відповідачем безперешкодного доступу до нього експерту – на підставі п.3.5, 3.9 Інструкції Про порядок призначення та проведення судових експертиз та експетних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. N 144/5 визначити ринкову вартість вказаного майна станом на 31.12.2007 р. на підставі його описів та технічних характеристик, що містяться у матеріалах справи.

ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
надіслати

Прошу зобов”язати відповідача:

  1. Надати експерту для проведення оцінки необхідні документи на нежилий будинок-склад за адресою м. Київ просп. Московський, 28, а також забезпечити безперешкодний доступ експерта до нерухомого майна та належні умови його роботи по дослідженню і оцінці;
2. Надати експерту для проведення оцінки необхідні документи про право власності чи про зняття з обліку на автомобілі, що належали відповідачу 31.12.2007 р., а також забезпечити безперешкодний доступ експерта до автомобілів та належні умови його роботи по дослідженню і оцінці за адресою автогосподарства відповідача;
3. Надати експерту для проведення оцінки необхідну технічну та землевпорядну документацію на оренду земельної ділянки в адміністративних межах Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4 га за договором оренди земельної ділянки від 1.07.2004 р., а також забезпечити безперешкодний доступ експерта до нерухомого майна та належні умови його роботи по дослідженню і оцінці.

*Статтю підготовлено по матеріалам власних судових справ.

Додатково зі спірних питань виходу учасника з ТОВ читайте в Публікаціях,  тут,  тут і на  Юридичному форумі.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1379
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (4 голоси)