Писаренко Олександр, адвокат, магістр бізнес адміністрування.
Юридичне бюро Писаренка.

Склад майна ТОВ для розрахунків при виході учасника з ТОВ.

Правом кожного з учасників товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ), встановленим законом, є можливість виходу з ТОВ. В такому випадку на ТОВ покладається виплата учаснику еквівалента частини майна й прибутку пропорційно його частці в статутному капіталі. На прикладі судового спору, що знаходився в провадженні бюро, розкрию деякі аспекти виплати учаснику при виході з ТОВ.
За ст. 54 Закону “Про господарські товариства” при виході учасника йому виплачується вартість частини майна товариства станом на дату виходу. Таке ж правило встановлено ст. 148 ЦК України. Оскільки інтереси товариства і вибулого учасника ТОВ щодо суми виплати кардинально протилежні, виникає питання, – що саме мається на увазі під майном ТОВ, з ринкової вартості якого розраховується виплата. Статтею 190 ЦКУ встановлено, що до майна належить сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.

В статті є відповіді на питання:
вихід учасника з ТОВ; яке майно ТОВ береться в розрахунок при виплаті учаснику при виході з ТОВ; ринкова чи балансова вартість майна ТОВ для розрахунку при виході учасника з ТОВ; розрахунок вартості майна ТОВ для виплати учаснику при виході з ТОВ; стягнення виплати при виході учасника з ТОВ через суд.

За Положенням (стандартом) бухобліку 2 “Баланс”, затвердженим наказом Мінфіну України 31.03.1999 р. N87, вартість ресурсів, у т.ч. речей, а також майнових прав, контрольованих підприємством, включається в активи, а сума заборгованостей, що виникли внаслідок минулих подій, погашення яких приведе до зменшення ресурсів підприємства, – у зобов’язання. Активи можуть бути сформовані як за рахунок власних коштів, так і за рахунок позикових, кредитних, або кредиторської заборгованості. Тобто джерелами формування активів можуть бути зобов’язання підприємства. Таким чином, власним капіталом (майном) підприємства може вважатися тільки та частина його активів, яка перевищує зобов’язання. Саме з цієї частини майна може здійснюватися розрахунок суми учаснику, який вибув. Мовою бухгалтерського обліку ця частина називається «Власний капітал» (Положення бухгалтерського обліку № 2) або «Чисті активи» (Положення бухгалтерського обліку № 19, затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. N163).
Вартість власного капіталу враховується в розділі І пасиву балансу підприємства.

При всій простоті визначення вартості майна цей варіант прийнятний виключно для ТОВ, яке веде бухгалтерський облік по вартості первісного придбання майна, зменшеного на амортизацію, і не здійснює переоцінку активів за справедливою (тобто ринковою) ціною. У результаті майно, враховане в активах за такою вартістю, призводить до значно більш низької вартості власного капіталу або взагалі до відсутності такої вартості.
При такому підході вибувшому учаснику підлягає до виплати набагато менше або зовсім нічого, при тому, що реальна вартість зазначеного майна становила значно більшу суму на момент виходу. Проведення переоцінки всього майна для цілей бухгалтерського обліку не є обов’язковим для підприємства за законом.

Пунктом 16 Положення бухобліку № 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р., визначено, що підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої на дату балансу. Може, і тільки відносно основних засобів, а не всього майна. Можливість переоцінки визначена також Положеннями (стандартами) бухобліку для нематеріальних активів (стандарт № 8, наказ МФУ від 18.10.99 N242) і довгострокових та поточних біологічних активів (стандарт № 2, наказ МФУ від 31.03.99 N87).
Оскільки ТОВ-боржники не поспішають переоцінювати своє майно за ринковою ціною, питання визначення його ринкової вартості повинне бути поставлено вибулим учасником в суді у клопотанні про призначення експертизи.
П. 3.7. РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРЕЗИДІЇ ВГСУ від 28.12.2007 р. N04-5/14 “Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин” роз’яснено, що будь-який учасник ТОВ має право вимагати проведення з ним розрахунків, виходячи з дійсної (ринкової) вартості майна ТОВ. Господарським судом може бути задоволено клопотання вибулого учасника про здійснення експертної оцінки дійсної (ринкової) вартості основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових або поточних біологічних активів для обчислення вартості частини майна, що належить до виплати такому учаснику.
Зазначені рекомендації частково суперечать самі собі і порушують майнові інтереси вибулого учасника.
Так, вказуючи, що учасник може вимагати розрахунків з ринкової вартості майна ТОВ (що відповідає ст. 54 Закону про господарські товариства та ст.ст. 190, 148 ЦКУ), ВГСУ обмежує перелік майна, що може бути оціненим за дійсною вартістю, лише основними засобами, нематеріальними активами, довгостроковими або поточними біологічними активами. Інше майно підприємства, а саме,- незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи, випадає з ринкової оцінки за версією ВГСУ.
Крім цього, ВГСУ, всупереч положенням бухобліку відносить до поняття майна для цілей виплати учаснику, який вибув, не все майно товариства, включене до статтей активів, а тільки майно з деяких статтей (їх перелік встановлений в п.3.7. РЕКОМЕНДАЦІЙ ВГСУ N04-5/14). Таким чином, за наявності у ТОВ-боржника деякого майна, не включеного до переліків ВГСУ, ринкова оцінка якого істотно вище балансової, необхідно клопотати про її включення в розрахунки при експертизі в силу прямих норм ст. 54 Закону про господарські товариства і ст. 148 ЦКУ.

У суді варто приділити увагу встановленню повного переліку майна ТОВ, що знаходилося в його володінні на момент виходу учасника, і перевірці включення його вартості в балансові активи.
Для цього необхідно клопотати про витребування інформації про склад майна від організацій, на які законом покладено функцію його реєстрації (ДРС, БТІ, ДАІ, орган земельних ресурсів і т.д.), а також даних аналітичного і синтетичного обліку товариства. У разі невключення в баланс вартості деякого майна його вартість оцінюється експертизою і збільшує суму до виплати учаснику, який вибув. Варто приділити увагу перевірці сум зобов’язань товариства, включених в пасив його балансу на момент виходу учасника. При наявності сумнівів необхідно клопотати у суді про постановку на експертизу питання про те, чи підтверджуються документально дані конкретних статей і розділів балансу. ВГСУ відносить до поняття зобов’язань для цілей виплати учаснику, який вибув, тільки включені в деякі статті пасиву (п.3.7. РЕКОМЕНДАЦІЙ).

Додаткову інформацію зі спірних питань виходу учасника з ТОВ читайте в “Публікаціях”,  тут, тут і на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел: + 38 (044) 270 60 46
Моб: + 38 (050) 719 1016
E-mail: info@fides.com.ua