Виплата майном компенсації спадкоємцю виключеного учасника ТОВ. Договірне оформлення передачі нерухомості.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, МБА.​

Виплата майном компенсації спадкоємцю виключеного учасника ТОВ. Договірне оформлення передачі нерухомості.

ДОГОВІРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА ПРИ РОЗРАХУНКАХ ЗІ СПАДКОЄМЦЕМ ЧАСТКИ В ТОВ ПРИ ВИКЛЮЧЕННІ ПОМЕРЛОГО З ТОВАРИСТВА.

За ст. 55 Закону „Про господарські товариства” при відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу в ТОВ або відмові товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.

За Постановою ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 24.10.2008 N 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” встановлено, що при визначенні вартості частини майна ТОВ, яка підлягає видачі або виплаті спадкоємцю фізичної особи-учасника у випадку відмови спадкоємця від вступу до ТОВ або відмови у прийнятті його до товариства, за правилами ч. 5 ст. 147 ЦК, господарські суди за аналогією мають застосовувати відповідні положення установчих документів товариства. У випадку неврегульованості в установчих документах вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості чистих активів товариства, що визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення). Розрахунок належної учаснику частини прибутку здійснюється на день смерті учасника.

ВИПЛАТА МАЙНОМ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ЗІ СПАДКОЄМЦЯМИ УЧАСНИКА ТОВ. ДОГОВІРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОСТІ.

За ч. 5 ст. 147 ЦКУ частка у статутному капіталі ТОВ переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника товариства, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства. Розрахунки із спадкоємцями частки ТОВ, які не вступили до товариства, здійснюються відповідно до положень статті 148 цього Кодексу.

За ч.ч. 1,2 ст. 148 ЦУК учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

Учасник, який виходить із товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.
За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом.

За ст. 54 Закону „Про господарські товариства” при виході учасника з ТОВ йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Отже, при відмові спадкоємця від вступу в ТОВ передання йому майна в натурі на заміну чи в комбінації з виплатою вартості частини майна товариства здійснюється виключно за домовленістю сторін.

При відмові спадкоємця від вступу в ТОВ останній не може вимагати передачі йому конкретного майна в натуральній формі на заміну грошової виплати, крім випадків, встановлених статутом.

При досягненні домовленості між товариством та спадкоємцем, який відмовився від вступу в ТОВ, щодо передачі йому нерухомого майна виникає питання договірного оформлення передачі нерухомості у власність спадкоємця.

Законом прямо не встановлено форми домовленості для передачі нерухомості спадкоємцю частки в ТОВ.
Тому форма вказаної домовленості повинна відповідати загальним вимогам закону.

За ст. 27 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підставами для державної реєстрації переходу прав власності на нерухомість можуть бути:
1) укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації;
14) інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

За п. 50 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. N 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи, подаються:

1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
1-1) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.
Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;

2) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи.

Отже, передання нерухомого майна на заміну чи в комбінації з виплатою спадкоємцю вартості частини майна ТОВ за аналогією може здійснюватися за актом приймання-передачі або договором, який міститиме домовленість з ТОВ, на яких підписи засвідчуються нотаріально.

Про оподаткування майна, отриманого спадкоємцем учасника ТОВ при відмові від вступу в товариство читайте статтю за посиланням.

 

Нотаріальне оформлення такої домовленості та реєстрація на її підставі переходу права власності на нерухомість на ім’я спадкоємця вимагає звернення до компетентного нотаріуса за місцем знаходження майна.
Звернення до такого нотаріуса зручне також з точки зору можливості реєстрації права власності на нерухомість безпосередньо ним.

Вищеописаний випадок – рідкісний в нотаріальній практиці, тому вимагається прискіпливий контроль до змісту та складу посвідчуваних документів.

Додатково з питань розрахунків зі спадкоємцем частки в ТОВ чи виходу учасника з ТОВ читайте в “Публікаціях”,  тут, тут і на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Відправити запит в Юридичне бюро Писаренка
надіслати

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua