Рецензування звіту про оцінку майна.

Рецензування звіту про оцінку майна. Рецензія на висновок оцінювача.

Рецензування звіту про оцінку майна.

МЕТА Й ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РЕЦЕНЗІЇ НА ЗВІТ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав (далі - майно) в Україні, рецензування звітів, захисту інтересів суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки та використання її результатів визначають такі нормативно-правові акти:

Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - Закон);

Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв (далі - Положення), затверджене наказом Фонду державного майна України від 31.10.2011 № 1585/1;

Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою КМУ від 10.09.2003 р. №1440 (далі - Національний стандарт №1 або Стандарт №1).

Рецензування звіту полягає у неупередженому об'єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму та спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва; критичному розгляді й наданні висновків щодо повноти, правильності виконання звіту та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна в порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна (п. 4.1. Положення).

Метою замовлення рецензії на оціночний звіт є отримання офіційного підтвердження достовірності визначення ціни майна в тих випадках, коли така ціна має бути підтверджена звітом оцінки (зокрема, перед передачею майна на аукціон у виконавчому провадженні, продажем предмета іпотеки іпотекодержателем, визначенні розміру шкоди, для цілей оподаткування), або впливає на інтереси особи (зокрема, при визначенні вартості частки в статутному капіталі товариства при виході учасника, наданні майна в заставу чи іпотеку, використанні в господарських операціях, прийнятті управлінських рішень в бізнес-відносинах).

Рецензія, в якій зазначено, що звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, чи є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, буде важливим документом в судовому розгляді (наприклад, у справі про недійсність продажу іпотечної нерухомості іпотекодержателем за заниженою ціною).

ХТО МАЄ ПРАВО ПРОВОДИТИ РЕЦЕНЗУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА?  

За ч. 2 ст. 13 Закону рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) може виконувати:

- оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;

- експертна рада, спеціально створена саморегулівною організацією оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації;

- оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працює у Фонді державного майна України;

- особи, зазначені у ст. 5 Закону, а саме:

- суб'єкт господарювання, який має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, у складі якого працює хоча б один оцінювач;

- орган державної влади чи місцевого самоврядування, який отримав повноваження на здійснення оціночної діяльності, у складі якого працюють оцінювачі.

Рецензент (оцінювач) повинен мати:

- кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (базовий кваліфікаційний документ);

- посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача;

- свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів);

- юридична особа, де працює рецензент, має відповідати ст.ст. 5, 13 Закону.

У ст. 5 Закону зазначені суб’єкти оціночної діяльності, які при дотриманні вимог до стажу роботи за ст. 13 Закону мають право проводити рецензування.

До них належать:

- суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

ХТО, В ЯКІЙ ФОРМІ ТА ПОРЯДКУ МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

Підстава для проведення рецензування звіту про оцінку майна - письмовий запит до рецензента (п. 2.1. Положення, ст. 13 Закону).

З письмовим запитом про проведення рецензування може звернутися:

- особа, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень;

- замовник (платник) оцінки майна;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

- суди;

- особи, які заінтересовані у неупередженому критичному розгляді оцінки майна;

- суб'єкт оціночної діяльності за власною ініціативою.

Рецензію на звіт оцінки, отриманий та наданий сторонньою особою, може замовити будь-хто, зацікавлений в об’єктивному критичному розгляді оцінки майна (зокрема, сторона у судовій справі).

Письмовий запит подається у довільній формі з зазначенням:

- інформації про себе, як особи яка має право звертатися з таким запитом до рецензента за ст. 13 Закону;

- повна назва звіту про оцінку майна, що є об'єктом рецензування, відомості про його виконавців, їх кваліфікацію;

- мотиви звернення з цим запитом (заперечення, аргументи вважати звіт помилковим чи таким, який не відповідає Закону);

- прохальна частина з вимогою провести рецензію звіту про оцінку майна.

У запиті необхідно вказати підтвердження своїх повноважень у порядку п. 3.6. Положення.

До запиту на проведення рецензування додається оригінал звіту про оцінку майна, крім виняткових випадків:

1) у разі надходження запитів від правоохоронних та контролюючих органів щодо проведення процедури рецензування звітів про оцінку майна допускається рецензування копій таких звітів;

2) у разі неможливості надати оригінал звіту про оцінку майна допускається рецензування копії такого звіту за умови засвідчення її вірності:

- нотаріусом;

- судом;

- суб’єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт;

- замовником оцінки;

- адвокатом.

Копія звіту про оцінку повинна відповідати вимогам, встановленим пунктом 3.4 Положення.

До копії звіту не можуть додаватися інші додатки, документи чи доповнення, окрім тих, що містить оригінал.

Надіслана копія звіту про оцінку майна після рецензування зберігається в державному органі як додаток до рецензії. Надісланий оригінал звіту про оцінку майна повертається заявнику.

У разі надходження письмового запиту від суду на проведення рецензування звіту про оцінку майна на рецензування направляється оригінал звіту. У цьому випадку звіт повертається до відповідного суду.

СТРОКИ ТА ОПЛАТА ЗА ПРОВЕДЕННЯ РЕЦЕНЗУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА  

Строки визначаються індивідуально у кожному конкретному випадку в залежності від обсягу робіт (на платній основі), але якщо рецензія проводитися підрозділом ФДМУ, то строки рецензування звітів про оцінку майна не повинні перевищувати 30 календарних днів з дня надходження до структурного підрозділу (п. 4.3. Положення).

Якщо за результатами рецензування акта оцінки майна він класифікується за ознакою абз. 5 п. 67 Національного стандарту №1 як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, то такий звіт про оцінку майна залишається у Фонді (направляється у встановленому порядку до Фонду, якщо рецензування звіту про оцінку майна здійснювалось регіональними відділеннями) для прийняття відповідного рішення, після чого оригінал звіту повертається заявнику за його зверненням (п. 4.4. Положення).

Якщо звіт оцінки класифіковано за ознакою абз. 5 п. 67 Національного стандарту №1, то за абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону, абз. 3 п. 1 розд. ІІ "Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності", затвердженого Наказом ФДМУ від 27.03.2006 р. №513 та підлягає анулюванню сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, який склав неякісний звіт.

Рецензування зазвичай проводиться на платній основі (договір з оцінювачем чи суб’єктом господарювання та оціночної діяльності). Вартість рецензії встановлюється індивідуально для кожного замовника і визначається виходячи з того, яке майно підлягає оцінці, його кількість, місцезнаходження, чи потрібен його огляд та інших нюансів, що впливають на вартість підготовки рецензії.

Безкоштовна рецензія відповідно до ст. 13 Закону проводиться оцінювачем, який працює в органі державної влади, на запити органів державної влади або у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

Якщо запитом органу державної влади передбачено надання висновку про вартість майна і підготовка зазначеного висновку вимагає проведення незалежної оцінки, органи державної влади забезпечують її проведення у порядку, встановленому цим Законом.

В ЯКІЙ ФОРМІ НАДАЄТЬСЯ РЕЦЕНЗІЯ НА ОЦІНОЧНИЙ ЗВІТ?

Рецензент готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом. Рецензія не повинна містити власного висновку про вартість об'єкта оцінки. Будь-які судження про вартість об'єкта оцінки у грошовому вимірі можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку майна, складеному відповідно до вимог національних стандартів.

Якщо у письмовому запиті про необхідність рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість об'єкта оцінки, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У разі рецензування звіту про оцінку майна оцінювачем, який працює в органі державної влади або органі місцевогосамоврядування -суб'єктах оціночної діяльності, вимога щодо надання висновку про вартість майна задовольняється шляхом організаційного забезпечення проведення незалежної оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання.

За п. 65 Стандарту №1 в рецензії повинні зазначатися:

- підстави проведення рецензування;

- повна назва звіту про оцінку майна, що був об'єктом рецензування, відомості про його виконавців, їх кваліфікацію та висновок про можливість проведення зазначеними особами оцінки майна відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності;

- строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;

- висновок про обґрунтованість вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

- висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку майна вихідні дані та іншу інформацію (їх повнота, достатність для проведення оцінки майна та розкриття у звіті);

- висновок про відповідність і правильність застосування під час проведення оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість використаних припущень;

- загальний висновок про достовірність оцінки майна.

Рецензія може містити аргументовані рецензентом зауваження до звіту про оцінку майна, у тому числі застереження про можливість впливу цих зауважень на достовірність оцінки майна.

У процесі рецензування рецензент не повинен брати до уваги будь-яку додаткову інформацію про об'єкт оцінки або подібне майно, що виникла після дати складення звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна до дати підписання рецензії.

Рецензія повинна містити висновок про відповідність звіту вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про можливість його використання з відповідною метою, у тому числі про достовірність оцінки майна.

Звіт класифікується за такими ознаками:

- звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

- звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;

- звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;

- звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Форма рецензії затверджена наказом Фонду державного майна України від 16.07.2012 №3128.

ОСКАРЖЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОЦІНКОЮ МАЙНА

За п. 1.2. Положення про порядок розгляду звернень громадян у структурних підрозділах Фонду державного майна України, затвердженого наказом ФДМУ від 05.08.2004 р. №1624, громадяни можуть звертатися до ФДМУ  із заявами про сприяння реалізації своїх прав і законних інтересів чи скаргами на їх порушення.

Розгляд скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті ФДМУ, його регіональних відділень, здійснюється Фондом державного майна України за п. 5.2. Положення.

У разі незгоди оцінювача або суб'єкта оціночної діяльності із рецензією на звіт про оцінку майна він має право звернутися із відповідним листом до Фонду державного майна України.

За ст. 33 Закону спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються в судовому порядку.

ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ В СУДАХ
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ ОНЛАЙН

Про визнання недійсним продажу іпотечної нерухомості іпотекодержателем за ст. 38 - за цим покликанням.

Про повернення позичальникові нерухомості, стягненої банком у власність за ст. 37 - за цим покликанням.

Щодо повернення квартири, стягненої за борги чи при несплаті позики - у цьому матеріалі.

Щодо вирішення кредитних спорів - на цій сторінці.

Про юридичний захист при рейдерському захопленні нерухомості - за цим покликанням.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

501
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 3.7 (3 голоси)