Позов про недійсність рішень загальних зборів ОСББ та неправомірність використання коштів співвласників.

Позов про недійсність рішень загальних зборів ОСББ, неправомірність використання коштів

Позов про недійсність рішень загальних зборів ОСББ та неправомірність використання коштів співвласників.

ВИЗНАННЯ  НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ ТА НЕПРАВОМІРНИМ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ.

На прикладі судової справи клієнта наведено деякі практичні питання справ про визнання  недійсними рішень загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку та визнання неправомірним використання коштів співвласників.

За ст. 10  Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»:

вищим органом управління об'єднання є загальні збори співвласників;  

загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту.

Статутами ОСББ, як правило, встановлено повноваження суб’єктів скликання загальних зборів та  різна кількість голосів для прийняття різних рішень.

А тому ігнорування порядку скликання та вирішального пакета голосів на зборах  в залежності від конкретних обставин, так само як повноважень вищого органа як суб’єкта скликання є порушенням статуту, що тягне відмову у позові про визнання недійсними рішень загальних зборів ОСББ.

Нерідко одним чи кількома співвласниками заявляються позовні вимоги про визнання неправомірними дій ОСББ щодо  використання коштів об’єднання, внесених співвласниками багатоквартирного будинку до Фонду ремонту і обслуговування чи інших коштів.

Відтак, заявляється  позовна вимога про неправомірність витрачання коштів, належних співвласникам, а не позивачу, і внесених ними за рішенням загальних зборів.

Сам позивач, авжеж, при таких позовних вимогах не сплачує усієї суми вказаних ним коштів до Фонду ремонту і обслуговування чи іншого фонду згідно рішення загальних зборів.

Тому, заявляється позов щодо чужих коштів, які позивач не вносив.

Проте повноважень на подання такого позову та ведення справи від імені співвласників позивач не має.

Згідно ст. 16 Закону «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» до обов'язків об'єднання віднесено у випадках, передбачених статутом, представляти  інтереси співвласників у відносинах з третіми особами.

За статуту саме ОСББ, а не окремий співвласник, зобов'язаний представляти інтереси співвласників у вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами.

Через це позовні вимоги про використання коштів інших співвласників заявляються протиправно у відсутність повноважень позивача.

Нерідко одним чи кількома співвласниками заявляються позовні вимоги про неправомірність використання коштів співвласників, внесених ними і використаних у відповідності до рішень попередніх загальних зборів.

Такі вимоги безпідставні, виходячи з наступного.

Питання істотного для ОСББ значення (зокрема збору коштів та проведення ремонтів) вирішуються, згідно закону, рішеннями загальних зборів. Такими рішеннями визначається початок проведення капітального ремонту та запроваджується внески в фонд ремонту й обслуговування в конкретній сумі на цю мету.

На виконання таких рішень правлінням у квитанціях на сплату співвласниками виставляються вказані внески у фонд ремонту й обслуговування.

Про зібрані кошти ФРІО та їх використання  правління має прозвітувати перед щорічними загальними зборами співвласників з поданням на розгляд звіту про кошти ФРІО за поточний рік.

Фінансово-господарська діяльність ОСББ за відповідний рік, включаючи збір і використання усіх коштів, має бути перевірена ревізійною комісією зі складанням висновку й поданням його загальним зборам.

Висновком ревізійної комісії підтверджується чи заперечуються грошові суми звіту правління і пропонується загальним зборам затвердити його чи ні.

Загальні збори після розгляду звітів правління та висновку ревізійної комісії затверджують їх чи відмовляють у затвердженні.

У випадку затвердження звіту позов про неправомірність використання коштів співвласників чи їх розтрату є необгрунтованим.  

Використання коштів, внесених співвласниками в ФРІО, на капітальний чи поточний ремонт будинку має бути підтверджено відповідними до характеру робіт спеціальними, господарсько-договірними та платіжними  документами, які дають можливість повно і всесторонньо підтвердити факт, якість та обсяги виконаних робіт.

За ст. 10 Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» до  виключної  компетенції  загальних  зборів  співвласників відноситься прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку.

За ст. 16  Закону об'єднання має право:

приймати рішення щодо надходження та витрати коштів;

встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

визначати підрядника, укладати договори про проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;

За ст. 10 Закону до компетенції правління як виконавчого органу належить укладення договорів, контроль за їх  виконанням та підготовка річного звіту.

За ст. 10 Закону до виключної  компетенції  загальних  зборів  відноситься затвердження балансу об'єднання та річного звіту.

За ст. 18 Закону ОСББ зобов'язане забезпечувати належний технічний стан неподільного і загального майна, що належить співвласникам; звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання за рік; забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при розподілі витрат на експлуатацію та ремонт загального майна.

За ст. 15 Закону співвласник зобов'язаний виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень, забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту.

За статутом ОСББ, як правило встановлюється, що для усунення пошкоджень елементiв будинку ОСББ зобов'язане накопичувати кошти на проведення ремонту. На загальних зборах може бути прийнято рiшення про одноразовий збiр коштiв на ремонт будинку, виходячи iз фaктичної потреби на пpoведення ремонту; при фiзичному руйнуваннi будинку на загальних зборах приймається рiшення про доцiльнiсть або недоцiльнiсть його вiдновлення. Вiдновлення будинку може здiйснюватися за рахунок накопичених ОСББ коштiв на ремонт будинку, додаткових внесків об'єднання.

За статутом ОСББ, як правило, встановлюється, що за рішенням загальних зборів виконання робiт з ремонту будинку може бути передано згiдно з договором пiдприємству з ремонту житла.

За ст. 15 ЦКУ кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Якщо Позивачем не наводиться, в чому конкретно полягає порушення його суб’єктивних прав оскаржуваним рішенням загальних зборів ОСББ про проведення ремонту, то позов безпідставний.

Якщо послуги/роботи з обслуговування/ремонту будинку, затверджені  оскаржуваними зборами, були належним чином надані співвласнику і фактично спожиті ним без претензій щодо їх якості чи обсягу, то позов безпідставний.

Судовий супровід спорів між ОСББ та співвласниками
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

У зв’язку з розглядом справи в суді ОСББ несе витрати, зокрема, на сплату гонорару адвокату за вивчення позову, підготовку правової позиції захисту, складання обґрунтованого відзиву, представництво в судових засіданнях.

ОСББ з адвокатом укладається угода про надання правничої допомоги, за якою сплачується гонорар.

Процесуальний закон дозволяє покладення на винну сторону витрат на сплату гонорару при ухваленні судового рішення про відмову у позові про визнання недійсними рішень загальних зборів ОСББ. Для компенсації таких витрат в справу мають бути завчасно подані копії договору, платіжного доручення про сплату гонорару, акту про надання юридичної допомоги та звіту (детального опису змісту й обсягу наданих послуг).

Для стягнення вказаних витрат має бути подана відповідна інформація в першій заяві по суті справи та заява перед закінченням судових дебатів.

Додатково щодо спорів між ОСББ та співвласниками читайте за цим посиланням, тут, а також тут.

Щодо знесення самочинно встановленої стіни у коридорі загального користування – у цій нотатці.

Відповіді на запити: проведення загальних зборів співвласників ОСББ; протокол про обрання правління; переобрання голови правління ОСББ; позов про визнання недійсним рішення загальних зборів; недійсність протоколу ОСББ; адвокат по ОСББ.

Позов члена ОСББ про визнання недійсним рішення загальних зборів в частині, що стосуються обмеження його прав, як власника квартири у багатоквартирному будинку, щодо користування приміщеннями загального користування, доступу до приміщень загального користування, відключенням його квартири від електропостачання і т.п. стосується діяльності ОСББ (ВС КЦС, 26 липня 2023 р. №761/15293/21). Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що спори, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності юридичної особи, є корпоративними в розумінні п. 3 ч. 1 ст. 20 ГПК України, незалежно від того, чи є позивач акціонером (учасником) юридичної особи, і мають розглядатися за правилами ГПК України (постанови від 10 вересня 2019 року у справі № 921/36/18, пункт 4.19, від 01 квітня 2020 року у справі № 813/1056/18, пункт 40, від 15 квітня 2020 року у справі №804/14471/15, пункт 39). З огляду на зазначене, особа, будучи власником квартири та, відповідно, членом ОСББ, є носієм корпоративних прав й має право звертатися до господарського суду з відповідними позовами, з метою захисту своїх порушених прав, завданих діяльністю ОСББ. У віднесенні цієї справи до юрисдикції господарських судів визначальним є саме встановлення між сторонами характеру корпоративних правовідносин, що виключає вирішення такого спору у порядку цивільного судочинства, незалежно від суб`єктного складу осіб, які беруть участь у справі.

Юрисдикція позовів про визнання недійсним рішення загальних зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку КЦС 19.01.2022 №201/5062/18; предметна юрисдикція спорів про недійсність рішення установчих зборів ОСББ ВПВС 01.02.2022 р. №910/5179/20. При розгляді позовних вимог про визнання недійсним рішення установчих і загальних зборів об`єднання, установчих документів об`єднання, скасування державної реєстрації об`єднання співвласники багатоквартирного будинку не є носіями корпоративних прав, а відносини між співвласниками багатоквартирного будинку не є корпоративними (КГСВС від 23.01.2018 №925/1321/16).

Обов`язок попереднього балансоутримувача з передачі документації на будинок об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку КГС 16.12.2021 №922/4247/20; момент виникнення обов'язку балансоутримувача передати документацію ОСББ від 16.09.2021 №908/2609/20.

Щоб визнати приміщення допоміжними, і витребувати їх на користь співвласників, суд, як мінімум, має дослідити технічні та юридичні характеристики приміщень, чи розміщено в них обладнання будинку, без доступу до якого експлуатація його є неможливою, чи використовувались приміщення для обслуговування будинку (ВС КЦС №638/5304/21 від 12.04.23).

Власники нежитлових ізольованих приміщень у багатоквартирних будинках теж є співвласниками будинку, тому мають оплачувати послуги затвердженої на зборах управляючої компанії, навіть за відсутності договору з такою (ВС КГС №920/1343/21 від 23.03.23).

Щодо можливості схвалення дій представників співвласників багатоквартирного будинку при голосуванні на зборах стосовно сплати ними внесків на утримання багатоквартирного будинку - ВПВС від 01.02.2022 №910/5179/20.

Про надання інформації та документів, які містять персональні дані членів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - правова позиція ВПВС від 09.04.2024 №925/1440/22.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

1656
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)