Перевірки держекоінспекції щодо вимог водного законодавства.

Спеціальне водокористування, обов’язки водокористувачів.

Перевірки держекоінспекції щодо вимог водного законодавства.

ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ СПЕЦВОДОКОРИСТУВАННЯ.

Положенням про Державну екологічну інспекцію України, затвердженим постановою КМУ від 19 квітня 2017 року № 275, встановлені повноваження здійснювати нагляд (контроль), проводити перевірки та інші повноваження.

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Основними завданнями Держекоінспекції серед іншого є:

реалізація державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо: охорони земель, надр;

4. Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

в) про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, зокрема щодо:

наявності та додержання умов дозволів, установлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лімітів забору і використання води та скидання забруднюючих речовин;

ведення водокористувачами обліку забору та використання вод, здійснення контролю за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подання відповідним органам звітів;

здійснення заходів з економного використання водних ресурсів;

використання води (водних об’єктів) відповідно до цілей та умов їх надання водокористувачам;

здійснення погоджених у встановленому порядку технологічних, лісомеліоративних, гідротехнічних та інших заходів щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених зворотних вод (стічні, шахтні, кар’єрні, дренажні води);

5) звертається до суду із позовом щодо:

обмеження чи зупинення діяльності суб’єктів господарювання і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, впливу фізичних та біологічних факторів, лімітів скидів забруднюючих речовин;

визнання протиправними дій чи бездіяльності фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, про визнання недійсними індивідуальних актів або їх окремих частин, правочинів, що порушують вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

3) проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю, складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням і здійснює лабораторні вимірювання (випробування).

ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Раніше порядок перевірок був встановлений наказом Державного комітету України по водному господарству від 07.12.2009 N223, але він втратив чинність на підставі Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а нового порядку не прийняли.

Закон є, але чіткого порядку проведення таких перевірок немає. Тому доречно звернути увагу на попередній Порядок.

акт перевірки - документ, який фіксує факт проведення планових, позапланових перевірок суб'єктів господарювання (є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства у сфері використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів) та стан виконання ними вимог водного законодавства;

об'єкт перевірки - підприємства, території, землі водного фонду та водні об'єкти (крім морів та прибережних захисних смуг морів) тощо, на яких здійснюється господарська діяльність, в тому числі споруди та інші об'єкти, діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом на водні ресурси.

Проводяться планові та позапланові перевірки.

3.1. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Планові перевірки здійснюються відповідно до річного або квартальних планів державного нагляду (контролю) органу Держводгоспу і проводяться за наказом цього органу.

Орган Держводгоспу не пізніше ніж за десять днів до початку проведення планової перевірки надсилає рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу Держводгоспу або вручає особисто посадовій особі суб'єкта господарювання під розписку повідомлення про проведення планової перевірки (додаток

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються дати початку та закінчення перевірки, найменування юридичної особи або прізвище,  ім'я та по батькові фізичної особи- підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, найменування органу Держводгоспу.

За результатами перевірки складається акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю), можуть видаватися обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства.

Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єкта малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

Перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до перевірки;

проведення перевірки;

оформлення результатів перевірки;

обговорення результатів перевірки, підписання акта перевірки;

застосування адміністративних стягнень до порушників водного законодавства (у разі виявлення порушень).

За результатами проведеної перевірки,в тому числі спільної з іншими органами державного нагляду (контролю), посадовою особою органу Держводгоспу складається акт перевірки стану дотримання вимог водного законодавства.

В ході перевірки інспектори Держекоінспекції мають безперешкодний доступ до об’єктів перевірки, для перевірки додержання вимог водного законодавства, та мають право отримати/витребувати безоплатно необхідну інформацію що стосується предмету перевірки.

Аналогічний обов’язок покладений ст. 44 ВКУ на водокористувачів.

Про підстави для оформлення права на скидання зворотних вод із накопичувачів у водні об'єкти - КАС від 20.02.24 №160/10310/20.

Щодо наявності договору про біологічну меліорацію як законної підстави користування об'єктом водного фонду та земельною ділянкою під ним - КГС ВС №922/2718/23 від 22.05.24.

Судовий захист у спорах за позовами державних органів
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ ПОСЛУГ

Про отримання звіту про оцінку впливу на довкілля перед початком господарської діяльності – за цим покликанням.

Щодо захисту в спорах про водоохоронні зони та прибережні захисні смуги читайте в цій статті на сайті бюро.

Щодо дозволів  на спеціальне водокористування та обов’язки водокористувачів – за цим посиланням.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

101
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні