Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.
Юридичне бюро Писаренка.

ВСТУП СПАДКОЄМЦЯ ДО ТОВ. ВІДМОВА У ВСТУПІ У ТОВ СПАДКОЄМЦІВ.

Більшість товариств з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) в Україні створена кількома- фізичними особами-учасниками.
Якщо один з учасників помер, то в інших учасників виникає право на прийняття чи відмову спадкоємцям в у вступі в ТОВ з виплатою компенсації.

В статті тезово надано відповіді на питання:

вступ спадкоємця до ТОВ; відмова у вступі у ТОВ спадкоємців; прийняття спадкоємців в ТОВ; виплата спадкоємцям ТОВ.

За ч. 5 ст. 147 Цивільного кодексу України розрахунки із спадкоємцями учасника, які не вступили до товариства, здійснюються відповідно до ст. 148 цього Кодексу (тобто за правилами розрахунків при виході учасника з ТОВ).

За ст. 148 ЦКУ учасник, який виходить із товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.
Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом.

Статтю 148 ЦКУ доповнює стаття 54 Закону «Про господарські товариства».
За цією статтею при виході учасника з товариства йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

Статтю 147 ЦКУ доповнює стаття 55 Закону «Про господарські товариства».
За цією статтею у зв’язку із смертю учасника спадкоємці мають переважне право вступу до ТОВ; При відмові у вступі у ТОВ спадкоємців або відмові товариства у в вступі спадкоємця до ТОВ останньому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті учасника.

Відтак, якщо статутом не встановлено інших правил визначення і виплати частини майна та прибутку учаснику при виході чи спадкоємцю при відмові у вступі у ТОВ, то застосовуватиметься правило закону, а саме – виплата вартості частки, визначеної на день смерті учасника, та частки прибутку, одержаного товариством до моменту смерті спадкодавця.

Позаяк спадкоємці учасника є фізичними особами, то гіпотетичний спір розглядатиметься загальним судом.
Постановою Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. №13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” встановлено, що спори за участю спадкоємців учасників господарського товариства, які ще не стали його учасниками, при відмові у вступі у ТОВ спадкоємців, не є підвідомчими (підсудними) господарським судам.

При вирішенні можливої справи загальним судом застосовуватиметься вказана постанова Пленуму ВСУ №13, де зазначено:
«Прийняття рішення про Вступ спадкоємця до ТОВ належить до компетенції загальних зборів учасників товариства. При визначенні порядку і способу обчислення вартості частини майна товариства та частини прибутку, яку має право отримати учасник при виході з ТОВ, а також порядку і строків їх виплати господарські суди мають застосовувати відповідні положення установчих документів товариства. У випадку неврегульованості в установчих документах вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості чистих активів товариства, що визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення). Розрахунок належної учаснику частини прибутку здійснюється на дату виходу (виключення) з товариства;
Відповідно до ч. 5 ст. 147 ЦК аналогічно визначається вартість частини майна ТОВ, яка підлягає видачі або виплаті спадкоємцю фізичної особи-учасника у випадку відмови спадкоємця від вступу до ТОВ або відмови у прийнятті його до товариства. Її вартість визначається на день смерті учасника (ст. 55 Закону про господарські товариства)».

Відтак, якщо статутом ТОВ не встановлено спеціальних правил визначення і виплати частини майна та прибутку учаснику при виході чи спадкоємцю при відмові у вступі в ТОВ, то при відмові спадкоємцям зі сторони ТОВ підлягатиме до виплати % чистих активів пропорційно частці спадкодавця в статутному капіталі (далі-СК) станом на день його смерті.
Чисті активи включають і прибуток, одержаний ТОВ.

Вказаний підхід застосовується судами в практиці, про що є ряд судових рішень в відповідному реєстрі.

Законом не встановлено спеціального строку для виплати спадкоємцям компенсації при відмові в прийнятті їх в ТОВ, якщо з дня смерті спадкодавця вже минуло більше 12 місяців, але спадкоємці не заявляли офіційних вимог, обгрунтованих свідоцтвом про спадщину.

Тому діє загальне правило ст. 530 Цивільного кодексу, – якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у 7-денний строк від дня пред’явлення вимоги.
Тобто ТОВ повинно сплатити належним спадкоємцям (у яких є свідоцтво про спадщину) компенсацію в строк 7 днів з дня пред’явлення офіційної вимоги.
При порушенні цього терміну за позовом спадкоємців може бути стягнено 3% річних та офіційний індекс інфляції за період прострочення.

Збільшення вартості майна й активів з будь-яких джерел, яке станеться після смерті учасника, не змінить суму до виплати спадкоємцям при відмові від вступу до ТОВ .

При відмові прийняти спадкоємців до ТОВ приймається рішення загальних зборів про зміну складу учасників та їх часток в СК у зв’язку з перерозподілом частки спадкодавця та про виплату компенсації спадкоємцям.

Цей варіант дій утримує контроль над ТОВ, нелояльний до спадкоємців, низькопотенційний на юридичні спори.

Поточний закон і роз’яснення Верховного Суду України дозволяють вищому органу ТОВ відмовити в прийнятті спадкоємців.

Поточна редакція ч. 4 ст. 17 Закону „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” не вимагає зазначення конкретних спадкоємців, яким відмовляється в прийнятті у ТОВ, та надання ними копій свідоцтв про спадщину на частку в СК.

Для державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР та статуту юридичної особи при зміні складу учасників при відмова у вступі у ТОВ спадкоємців подаються, зокрема, документи:
– оригінал рішення загальних зборів про внесення змін;
– статут в новій редакції;
– ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи.

На підставі вказаного загальні збори учасників вирішують:

– відмовити у прийнятті у ТОВ спадкоємців;
– перерозподілити частку спадкодавця в СК між іншими учасниками;
– змінити склад учасників;
– виплатити спадкоємцям суму в розмірі % балансової вартості майна та прибутку ТОВ станом на день смерті спадкодавця пропорційно його частці в СК в частинах згідно поданих ними свідоцтв про право на спадщину, шляхом безготівкового перерахування на банківський рахунок;
– внести зміни до статуту, виклавши його в новій редакції.

За ст. 6 вищевказаного Закону при реєстрації зміни складу учасників ТОВ у зв’язку із смертю одного з них держреєстратор обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану шляхом безпосереднього доступу до нього, залишаючи в справі витяг.
Тому ксерокопія свідоцтва про смерть фізособи достатня, якщо факт зареєстрований в Державному реєстрі актів цивільного стану України.

Законом не встановлено обов’язку ТОВ ідентифікувати чи резервувати на окремому рахунку чи «заморожувати» кошти для виплати спадкоємцям при відмові від прийняття в ТОВ.

Обов’язком останнього є виплата спадкоємцям. Джерело, з якого ТОВ бере необхідні кошти, визначається ним самостійно. Товариство розпоряджається будь-яким майном на власний розсуд згідно рішень органів управління.

Отже, загальні збори при прийнятті рішення про відмову спадкоємцям у вступі в ТОВ та виплату їм компенсації можуть створити «Фонд виплати спадкоємцям учасника _____» та порядок його використання. Однак таке рішення не є обов’язковим і приймається виключно на власний розсуд зборів.

Для реалізації вказаного варіанту дій рекомендується направити спадкоємцям запрошення на загальні збори з узагальненим описом порядку денного та пропозиціями орієнтовно наступного змісту:

1) «Пропонуємо до дня зборів подати/направити поштою заяву про вступ в товариство, копії свідоцтва про смерть та свідоцтва про право на спадщину на частку в СК;
2) Ви також можете до дня зборів подати/направити поштою заяву про відмову від вступу в товариство, копії свідоцтва про смерть учасника ТОВ та свідоцтва про право на спадщину на частку в СК. В цьому випадку Вам буде виплачена вартість % майна та прибутку ТОВ, визначена на дату смерті спадкодавця, на вказаний Вами банківський рахунок.
3) Ви маєте можливість прибути на загальні збори особисто чи направити представника з нотаріально посвідченою довіреністю».

06.02.2018 р. прийнято Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який вступає в силу 17.06.2018 року.

Стосовно вступу спадкоємця до ТОВ чи відмови у вступі у ТОВ спадкоємців новим законом встановлено правила:

1. У разі смерті учасника ТОВ частка переходить до його спадкоємця без згоди інших учасників товариства.
2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та, якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

Друге правило вступає в силу 17.06.2019 року.

До 17.06.2019 р. положення статуту ТОВ, що суперечать новому закону про ТОВ, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на 17.06.2018 р. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту ТОВ.

Відтак, в залежності від положень статуту конкретного ТОВ станом на 17.06.2018 р, відмова у вступі в ТОВ спадкоємців може бути неможлива після 17.06.2018 р. або 17.06.2019 р.

04 квітня 2018 р.

Додаткову інформацію щодо вступу чи відмови у вступі спадкоємця до ТОВ читайте тут, тут, тут, тут, на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
E-mail: info@fides.com.ua