Зміна складу учасників ТОВ, якщо учасник ТОВ помер.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, МБА.​

Зміна складу учасників ТОВ, якщо учасник ТОВ помер.

ЗМІНА СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВ, ЯКЩО УЧАСНИК ТОВ ПОМЕР, ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ З 2018 Р.

Переважна більшість товариств з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) в Україні створена двома-трьома фізичними особами-учасниками.

Правові наслідки, якщо один з учасників ТОВ помер, радикально змінено Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з 17.06.2018 р.

Законом змінено правила вступу спадкоємців у ТОВ, недопущення вступу, виплати компенсації.

На сьогодні частка в статутному капіталі померлого учасника ТОВ переходить до спадкоємця без згоди інших учасників.

Для вступу в ТОВ не вимагається проведення загальних зборів, схвалення вступу спадкоємця іншими учасниками чи внесення змін до статуту (за деякими виключеннями, чинність яких припиниться з 17.06.2019 р.).

Для вступу в ТОВ спадкоємець самостійно подає державному реєстратору заяву, підпис на якій засвідчується нотаріально, і нотаріальну копію свідоцтва про спадщину на частку в статутному капіталі.
Держреєстратор вносить зміни щодо складу учасників до відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі.

Виключення з правила (про необхідність згоди учасників на вступ) може інколи діяти при вступі спадкоємця до ТОВ до 17.06.2019 р.

Так, за ст. 147 ЦКУ, чинною до прийняття нового закону про ТОВ, було санкціоновано право учасників встановлювати у статуті отримання згоди інших учасників ТОВ на перехід частки у статутному капіталі до спадкоємця.

А за ст. 55 старого Закону “Про господарські товариства” встановлювалося право товариства відмовитися від прийняття спадкоємця в учасники з виплатою компенсації пропорційно частці померлого у майні ТОВ на день смерті.

Закон про ТОВ підтверджує чинність статуту товариства в редакції станом на 16.06.2018 р., навіть якщо його норми суперечать новому закону. Але чинність такого статуту обмежується терміном до 17.06.2019 р.

Відтак, якщо статутом ТОВ вступ спадкоємця обумовлений згодою інших учасників, то при вступі до товариства до 17.06.2019 р. спадкоємець повинен отримати згоду з засвідченими нотаріально підписами.

На вступ спадкоємця після 17.06.2019 р. згода не вимагається.

ЯКЩО СПАДКОЄМЕЦЬ УЧАСНИКА НЕ ЗАЯВИВ ПРО ВСТУП У ТОВ, ОСТАННЄ В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖЕ ВИКЛЮЧИТИ ПОМЕРЛОГО З УЧАСНИКІВ ПРИ ВИПЛАТІ КОМПЕНСАЦІЇ

Про правила виключення померлого учасника, розрахунку суми та виплати спадкоємцям компенсації читайте статтю на сайті.

Порядок передання майна ТОВ спадкоємцю при відмові від вступу в ТОВ за домовленістю сторін читайте у цій статті.

 

ПРОБЛЕМИ ВІДМОВИ У ВСТУПІ У ТОВ СПАДКОЄМЦІВ, ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ЗА СТАРИМ ЗАКОНОМ „ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА” ДО 17.06.2018 Р.

У випадку, якщо один з учасників ТОВ помер, його частка складала не менше 40% статутного капіталу, то в інших учасників, якщо вони не бажають приймати спадкоємців померлого до ТОВ, існує висока вірогідність виникнення спору щодо реєстрації нової редакції статуту ТОВ з державним реєстратором.

Так, за ст. 55 Закону „Про господарські товариства” у зв’язку із смертю громадянина, учасника товариства, спадкоємці мають переважне право вступу до цього товариства; при відмові товариства у прийнятті до нього спадкоємця йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті учасника ТОВ. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.
Для відмови у прийнятті спадкоємця до ТОВ іншим учасникам необхідно вирішити це питання на зборах учасників, на яких також перерозподілити частку померлого чи вирішити про зменшення статутного капіталу ТОВ, і внести відповідні змін до статуту ТОВ.

Якщо вказані дії будуть вчинені учасниками, частка яких при житті померлого не перевищувала 60% статутного капіталу ТОВ, то за практикою державних реєстраторів подані для державної реєстрації змін до статуту документи будуть залишені без розгляду з зазначенням неповноважності загальних зборів учасників ТОВ, оформлених відповідним протоколом, як підстави. Державні реєстратори посилаються на ст. 60 Закону „Про господарські товариства”, за якою загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
Залишення документів без розгляду оформляється повідомленням державного реєстратора (далі-Повідомлення).

Аргументи на доведення незаконності дій державного реєстратора, оформлених таким Повідомленням, наведено в цій статті (на прикладі адміністративної судової справи із практики Юридичного бюро Писаренка).

На час створення ТОВ (Позивача) його учасниками були дві фізичні особи – гр. М.Е. із часткою 60% статутного капіталу та гр. К.О. із часткою 40%.
М.Е. як учасник ТОВ помер. Тому сталися зміни у складі учасників ТОВ, які потягли необхідність змін до статуту, які підлягають обов’язковій державній реєстрації.
За ст. 59 Закону „Про господарські товариства” внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю належить до компетенції загальних зборів.
Загальними зборами ТОВ, на яких приймав участь єдиний живий учасник – К.О., було прийнято рішення:
– відмовити спадкоємцям М.Е. у прийнятті до складу учасників ТОВ;
-сплатити спадкоємцям М.Е. вартість частини майна ТОВ пропорційну частці у статутному капіталі (60%) станом на день смерті учасника ТОВ, який помер;
– затвердити статут ТОВ в новій редакції із часткою К.О. в статутному капіталі 100% при розподілі йому частки 60% учасника ТОВ, який помер.
У реєстрації нової редакції статуту ТОВ державним реєстратором було відмовлено на підставі неповноважності загальних зборів учасників ТОВ, на яких був присутній єдиний живий учасник, що володіє в сукупності менш ніж 60 відсотків голосів.

Залишення поданого позивачем комплекту документів, необхідних для здійснення реєстраційної дії „Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи”, державним реєстратором без розгляду є протиправним з наступних причин.

По-перше.
За ст.ст. 58, 60 Закону „Про господарські товариства” вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.
Загальні збори учасників ТОВ вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
За ст. 114 ЦКУ учасником товариства може бути фізична або юридична особа.
За ст. 24-25 ЦКУ фізичною особою є людина як учасник цивільних відносин. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає в момент її народження і припиняється у момент смерті.
За ст. 248 ЦКУ представництво припиняється у разі смерті особи, яка видала довіреність.
За ст. 4 Закону „Про господарські товариства” установчі документи повинні містити відомості про склад учасників товариства.
За ст. 116 ЦКУ брати участь в управлінні товариством мають право тільки учасники (тобто живі люди).
За ст. 30 ЦКУ здатність своїми діями набувати цивільних прав та здійснювати їх має лише жива фізична особа.

Отже, загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю можуть складатися виключно із учасників, тобто із живих людей, чи їх представників.
Склад учасників зазначається в статуті. При цьому загальна кількість голосів усіх таких учасників приймається за 100%.
Якщо помер учасник ТОВ -фізична особа, то ця особа перестає бути учасником ТОВ і перестає мати здатність на участь в управлінні ним (в т.ч. здійснювати участь у загальних зборах особисто чи через представника).
Таким чином, об”єктивно в управлінні товариством учасник ТОВ, який помер, не має голосу і об”єктивно не можливо зібрати загальні збори з його участю.
Отже, у разі смерті одного з учасників ТОВ, його загальні збори складаються з інших живих учасників.
При цьому 100% голосів складають голоси всіх разом таких живих учасників (хоча за статутом їх голоси номінально становлять менше ніж 100%).

В постанові Пленуму ВГСУ від 25.02.2016 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин” зазначено, що голоси померлого учасника не враховуються під час голосування про прийняття спадкоємця до товариства та визначення правомочності загальних зборів з питання прийняття спадкоємця до цього товариства, а також під час вирішення інших питань. Отже, для встановлення легітимності загальних зборів учасників ТОВ та наявності кворуму на них враховуються голоси інших учасників товариства, які без голосів померлого становлять загалом 100 % голосів.

По-друге.
Державним реєстратором не прийнято до уваги положення закону, які підлягали застосуванню при здійсненні реєстраційної дії „Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи”.
Так, за ч.2 ст. 55 Закону встановлено, що при відмові товариства у прийнятті до нього спадкоємця ТОВ йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті учасника.
За змістом вказаної правової норми товариство має право відмовити спадкоємцям ТОВ у прийнятті до складу учасників.
Така відмова повинна виходити саме від інших живих учасників. При цьому голос померлого чи його спадкоємців не враховується.
Отже, саме інші учасники вирішують це питання, і саме їх голоси приймають участь в голосуванні та формуванні повноважності зборів без врахування голосу учасника ТОВ, який помер.

По-третє.
Державним реєстратором не прийнято до уваги положення Закону „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, які підлягали застосуванню при здійсненні реєстраційної дії.
За цим Законом зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов’язковій державній реєстрації.

За ч. 4 ст. 17 для проведення державної реєстрації змін до статуту та відомостей в ЄДР, якщо учасник ТОВ помер, юридична особа повинна, зокрема, подати:
– реєстраційну картку;
– примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення зборів про внесення змін до статуту;
– статут в новій редакції;
– ксерокопію свідоцтва про смерть учасника ТОВ-фізичної особи;

Законом встановлене спеціальне правило щодо реєстраційних дій зміни складу учасників та статуту, якщо учасник ТОВ помер:
Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу учасників юридичної особи у зв’язку із смертю одного з них, обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану шляхом безпосереднього доступу до нього, залишаючи в справі витяг.

Відправити запит в Юридичне бюро Писаренка
надіслати

Оскільки у ТОВ було два учасники – фізичні особи, то у зв”язку зі смертю М.Е., в якого було 60% голосів, відмова у прийнятті його спадкоємців до ТОВ повинна виходити саме від іншого учасника К.О.
На загальних зборах ТОВ, оформлених протоколом, рішення про відмову у прийнятті спадкоємців М.Е. до складу учасників ТОВ прийняте саме при участі єдиного живого учасника – К.О.

Отже, на підставі загальних норм і норм спеціального закону загальні збори учасників ТОВ є повноважними, якщо на них присутні учасники, які володіють часткою 60% і менше статутного капіталу ТОВ у випадку смерті учасника ТОВ, який володів 40% і більше голосів.

Спори про вступ чи виплату спадкоємцям при відмові в прийнятті до товариства підвідомчі загальним судам, якщо спадкоємець – фізична особа; господарським суам – якщо юридична.

Додаткову інформацію з практики, якщо учасник ТОВ помер, читайте тут,  тут,  на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

 

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

72
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)