Вступ спадкоємця до ТОВ. Відмова у вступі у ТОВ спадкоємців. 2018 р.

Вступ спадкоємця до ТОВ. Відмова у вступі у ТОВ спадкоємців. 2018 р.

ВСТУП СПАДКОЄМЦІВ У ТОВ, НЕДОПУЩЕННЯ ВСТУПУ, ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІЇ. РАДИКАЛЬНІ ЗМІНИ ПРАВИЛ ЗА ЗАКОНОМ З 17.06.2018 РОКУ.

Більшість товариств з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) в Україні створена кількома- фізичними особами-учасниками.

Новим законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» істотно змінено правовідносини вступу спадкоємців померлого учасника до ТОВ та виплати їм компенсації при виключенні покійного з товариства. Вступ спадкоємця у ТОВ. 

На сьогодні частка в статутному капіталі померлого учасника ТОВ переходить до спадкоємця без згоди інших учасників.

Відтак, для вступу в ТОВ не вимагається проведення загальних зборів, схвалення вступу спадкоємця іншими учасниками чи внесення змін до статуту (за деякими виключеннями, чинність яких припиниться з 17.06.2019 р.).

Для вступу в ТОВ спадкоємець подає безпосередньо суб’єкту державної реєстрації заяву, підпис на якій засвідчується нотаріально, і нотаріальну копію свідоцтва про право на спадщину на частку в статутному капіталі.

На підставі заяви держреєстратором вносяться зміни щодо складу учасників до відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі.

Виключення з правила (про необхідність згоди учасників на вступ) може в деяких випадках діяти при вступі спадкоємця до ТОВ до 17.06.2019 р.

Так, за ст. 147 ЦКУ, чинною до прийняття нового закону про ТОВ, було санкціоновано право учасників встановлювати у статуті отримання згоди інших учасників ТОВ на перехід частки у статутному капіталі до спадкоємця.

А за ст. 55 Закону “Про господарські товариства”, чинною до прийняття нового закону, встановлювалося право товариства відмовитися від прийняття спадкоємця в учасники з виплатою компенсації пропорційно частці померлого у майні ТОВ на день смерті.

Закон про ТОВ підтверджує чинність статуту товариства в редакції станом на 16.06.2018 р., навіть якщо його норми суперечать нормам нового закону. Але чинність такого статуту обмежується терміном до 17.06.2019 р.

Відтак, якщо статутом ТОВ вступ спадкоємця обумовлений згодою інших учасників, то при вступі до товариства до 17.06.2019 р. спадкоємець повинен отримати таку згоду з засвідченими нотаріально підписами.

На вступ спадкоємця після 17.06.2019 р. отримання згоди не вимагається. ВСТУП СПАДКОЄМЦЯ У ТОВ. РОЗРАХУНОК ІЗ СПАДКОЄМЦЕМ УЧАСНИКА ТОВ.

Якщо спадкоємець учасника не заявив про вступ у ТОВ, останнє в деяких випадках може виключити померлого з учасників при виплаті спадкоємцям компенсації.

Таке право має ТОВ, якщо спадкоємець учасника з часткою менше 50% статутного капіталу протягом 1 року з дня закінчення строку для прийняття спадщини не подав заяву про вступ до товариства.

Вказана можливість відкривається для товариства з 17.06.2019 року.

Про виключення померлого учасника з товариства приймається рішення загальних зборів за участю й голосами живих учасників простою більшістю їх голосів, якщо інше не встановлено статутом.
Рішення може бути прийняте не раніше 18 місяців від смерті учасника.

Для реєстрації виключення померлого учасника товариство подає суб’єкту державної реєстрації протокол загальних зборів, підписи учасників у якому засвідчуються нотаріально, і нотаріальну копію свідоцтва про смерть.

На підставі заяви держреєстратором вносяться зміни щодо складу учасників до відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі.
Державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір частки померлого.

Прийняття товариством рішення про виключення з учасників померлого, частка якого становила 50% і більше статутного капіталу, законом про ТОВ не допускається.
Якщо спадкоємці учасника з такою часткою протягом 18 місяців з дня його смерті не звернулися з заявою про вступ в товариство, останнє може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства без врахування голосів померлого.

Регресивним недоліком закону, на мою думку, є нова дата для розрахунку компенсації спадкоємцям при виключенні з товариства померлого учасника.

Законом встановлено, що при виключенні померлого спадкоємцям виплачується вартість його частки в статутному капіталі пропорційно оплаченій частині.

На відміну від попереднього закону, вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами рішення про виключення учасника.

Такий день об’єктивно настане не раніше 18 місяців з дня смерті учасника (6 місяців на прийняття спадщини та 12 на ігнорування вступу спадкоємців у товариство).

За попереднім законом (ст. 55 «Про господарські товариства») при відмові спадкоємцям у вступі до ТОВ останнє зобов’язане було виплатити їм частку в майні, вартість якої визначалася станом на день смерті учасника.

Істотна різниця між новою і старою датою розрахунку полягає в можливості товариства сформувати бажану для себе мінімальну вартість майна на майбутню дату виключення учасника для зменшення компенсації спадкоємцям.

Можливість штучного формування заниженої вартості майна заднім числом (на дату смерті учасника) суттєво нижча.

ЗАКОНОМ ВВЕДЕНО НОВИЙ ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ, З ЯКОГО РОЗРАХОВУЄТЬСЯ СУМА ДО ВИПЛАТИ СПАДКОЄМЦЮ УЧАСНИКА, І УЗАКОНЕНО РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ТАКОГО ОБ’ЄКТА.

Товариство зобов’язане виплатити вартість частки померлого учасника. Така вартість розраховується виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників ТОВ пропорційно до розміру частки в статутному капіталі померлого учасника. Вступ спадкоємця у ТОВ. Відмова у вступі. Недопущення вступу. Виплата компенсації. Розрахунок із спадкоємцем

Сума виплати становить пропорцію оплаченої учасником частки до вартості сукупності всіх часток учасників у статутному капіталі.

За умовчанням визначається ринкова вартість сукупності всіх часток учасників товариства.

За попереднім законом підлягала виплаті вартість частини майна ТОВ, пропорційна частці померлого в статутному капіталі.

Тому, діяло правило про розрахунок у пропорції до вартості майна товариства. ВСТУП СПАДКОЄМЦЯ У ТОВ. РОЗРАХУНОК ІЗ СПАДКОЄМЦЕМ УЧАСНИКА ТОВ.

Хоча на сьогодні узаконено ринкову вартість при розрахунках, але зміна об’єкта оцінки вимагає пристальної уваги учасників спору.

Так, об’єктом оцінки на сьогодні є вартість сукупності всіх часток учасників у статутному капіталі, а не вартість майна товариства.

Такий об’єкт далеко не тотожний за можливостями обґрунтованого встановлення його ринкової вартості, аніж майно ТОВ, як було раніше.

За затвердженим постановою КМУ 10.09.2003 р. N1440 національним стандартом N1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” об’єкти оцінки класифікують, зокрема, на об’єкти в матеріальній формі (нерухоме та рухоме майно) та у нематеріальній формі (ті, що забезпечують економічну вигоду, зокрема, частки, паї). ВСТУП СПАДКОЄМЦЯ У ТОВ. РОЗРАХУНОК ІЗ СПАДКОЄМЦЕМ УЧАСНИКА ТОВ.

За сталою юридичною практикою для визначення вартості сукупності всіх часток учасників товариства на конкретну дату приймаються його чисті активи.

Тобто, складається баланс на необхідну дату. Чисті активи (І-й розділ пасиву цього балансу) становлять 100% вартості сукупності всіх часток учасників товариства.

Якщо на погляд спадкоємців балансова вартість активів є нижчою ринкової, то виникає спір, оскільки останні вважають, що їм через це можуть недоплатити.

В такому випадку і товариство і спадкоємці зацікавлені у фаховому незалежному встановленні ринкової вартості активів.  

Кожна із сторін має право звернутися до обраного нею експерта, оплатити його послуги й отримати висновок.

Якщо висновки різних експертів істотно відрізняються, або якщо товариство відмовляється сплатити спадкоємцям по вартості, визначеній «їх експертом», то спадкоємці  вимушені звернутися в суд за стягненням бажаної їм суми.

Підлягає сплаті судовий збір (1,5% суми позову) і гонорар адвокату.

В судовому розгляді встановлюється кінцева (обґрунтована судовим експертом) ринкова вартість чистих активів товариства.

Судом з товариства стягується сума, виходячи з такої кінцевої вартості.

Детальніше щодо розрахунку компенсації спадкоємцям читайте в статті про виплату при виході учасника з ТОВ, оскільки правила виплати спадкоємцям є аналогічними.

Сума виплати, яку отримує фізична особа-спадкоємець, є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, включається до оподатковуваного доходу як додаткове благо у вигляді грошового або майнового відшкодування втрат платника податку (п.п. Г п.164.2.17., 164.2.20. ПКУ). Щодо оподаткування ПДФО та ВЗ при виплаті компенсації спадкоємцям при виключенні померлого з ТОВ читайте за посиланням.

Товариство зобов’язане не пізніше 30 днів з дня рішення про виключення учасника повідомити спадкоємцям вартість частки померлого.

ТОВ також зобов’язане надавати спадкоємцям доступ до документів фінансової звітності і будь-яких інших, необхідних для розрахунку вартості частки.

Позитивною новелою закону про ТОВ є відсутність імперативно встановленого 1-річного строку для виплати компенсації спадкоємцям.

Відтак, виплата здійснюється в строк 7 днів з дня заявлення вимоги спадкоємцем за ст. 530 ЦКУ.

НЕДОЛІКОМ ЗАКОНУ Є ВІДСУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ВІДМОВИ СПАДКОЄМЦЯ ВІД ВСТУПУ В ТОВАРИСТВО.

Так, якщо спадкоємець учасника з часткою менше 50% статутного капіталу протягом 1 року після строку на прийняття спадщини не заявив про вступ у ТОВ, останнє може виключити померлого зі сплатою спадкоємцю компенсацію. Вступ спадкоємця у ТОВ. Відмова у вступі. Недопущення вступу. Виплата компенсації. Розрахунок із спадкоємцем 

Законом не передбачено право спадкоємця заявити про відмову від вступу в товариство. ВСТУП СПАДКОЄМЦЯ У ТОВ. РОЗРАХУНОК ІЗ СПАДКОЄМЦЕМ УЧАСНИКА ТОВ.

Відтак спадкоємець при небажанні участі в товаристві чекає 18 місяців, перш ніж останнє вирішить виключити померлого і сплатити компенсацію.

Зі своєї сторони товариство змушене стримувати зростання активів 18 місяців, перш ніж офіційно позбавиться померлого і спадкоємців.

Недоліком закону є неврегульованість наслідків, коли один із спадкоємців подав заяву про вступ до тов в межах 18-місячного строку, а інші – ні.

Логічно стверджувати, що товариство може виключити померлого зі сплатою компенсації частині спадкоємців, які не заявили про вступ, пропорційно їх часткам у спадщині на частку в статутному капіталі.

Але при буквальному прочитанні ч. 2 ст. 23 Закону вбачається, що товариство може виключити учасника, якщо протягом 1,5 року з дня смерті спадкоємці не подали заяву про вступ до товариства, а за ч. 3 ст. 25 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» – у разі проведення державної реєстрації виключення учасника державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення статутного капіталу на розмір відповідної частки у статутному капіталі.

 

ПРОБЛЕМИ ВІДМОВИ У ВСТУПІ У ТОВ СПАДКОЄМЦІВ ТА ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА СТАРИМ ЗАКОНОМ „ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА” ДО 17.06.2018 РОКУ.

За ч. 5 ст. 147 Цивільного кодексу України розрахунки із спадкоємцями учасника, які не вступили до товариства, здійснювалися відповідно до ст. 148 цього Кодексу (тобто за правилами розрахунків при виході учасника з ТОВ).

За чнною тоді ст. 148 ЦКУ учасник, який виходить із товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.
Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом.

Статтю 148 ЦКУ доповнювала стаття 54 Закону «Про господарські товариства». ВСТУП СПАДКОЄМЦЯ У ТОВ. РОЗРАХУНОК ІЗ СПАДКОЄМЦЕМ УЧАСНИКА ТОВ.
За цією статтею при виході учасника з товариства йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

Статтю 147 ЦКУ доповнювала стаття 55 Закону «Про господарські товариства». ВСТУП СПАДКОЄМЦЯ У ТОВ. РОЗРАХУНОК ІЗ СПАДКОЄМЦЕМ УЧАСНИКА ТОВ. 
За цією статтею у зв’язку із смертю учасника спадкоємці мають переважне право вступу до ТОВ; При відмові у вступі у ТОВ спадкоємців або відмові товариства у в вступі спадкоємця до ТОВ останньому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті учасника.

Відтак, якщо статутом не встановлено інших правил визначення і виплати частини майна та прибутку учаснику при виході чи спадкоємцю при відмові у вступі у ТОВ, то застосовувалося правило закону, а саме – виплата вартості частки, визначеної на день смерті учасника, та частки прибутку, одержаного товариством до моменту смерті спадкодавця.

Позаяк спадкоємці учасника є фізичними особами, то гіпотетичний спір розглядатиметься загальним судом.
Постановою Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. №13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” встановлено, що спори за участю спадкоємців учасників господарського товариства, які ще не стали його учасниками, при відмові у вступі у ТОВ спадкоємців, не є підвідомчими (підсудними) господарським судам.

При вирішенні можливої справи загальним судом застосовуватиметься вказана постанова Пленуму ВСУ №13, де зазначено:
«Прийняття рішення про Вступ спадкоємця до ТОВ належить до компетенції загальних зборів учасників товариства. При визначенні порядку і способу обчислення вартості частини майна товариства та частини прибутку, яку має право отримати учасник при виході з ТОВ, а також порядку і строків їх виплати господарські суди мають застосовувати відповідні положення установчих документів товариства. У випадку неврегульованості в установчих документах вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості чистих активів товариства, що визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення). Розрахунок належної учаснику частини прибутку здійснюється на дату виходу (виключення) з товариства;
Відповідно до ч. 5 ст. 147 ЦК аналогічно визначається вартість частини майна ТОВ, яка підлягає видачі або виплаті спадкоємцю фізичної особи-учасника у випадку відмови спадкоємця від вступу до ТОВ або відмови у прийнятті його до товариства. Її вартість визначається на день смерті учасника (ст. 55 Закону про господарські товариства)».

Відтак, якщо статутом ТОВ не встановлено спеціальних правил визначення і виплати частини майна та прибутку учаснику при виході чи спадкоємцю при відмові у вступі в ТОВ, то при відмові спадкоємцям зі сторони ТОВ підлягатиме до виплати % чистих активів пропорційно частці спадкодавця в статутному капіталі (далі-СК) станом на день його смерті.
Чисті активи включають і прибуток, одержаний ТОВ.

Вказаний підхід застосовується судами в практиці, про що є ряд судових рішень в відповідному реєстрі.

Законом не встановлено спеціального строку для виплати спадкоємцям компенсації при відмові в прийнятті їх в ТОВ, якщо з дня смерті спадкодавця вже минуло більше 12 місяців, але спадкоємці не заявляли офіційних вимог, обгрунтованих свідоцтвом про спадщину.

Тому діє загальне правило ст. 530 Цивільного кодексу, – якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у 7-денний строк від дня пред’явлення вимоги.
Тобто ТОВ повинно сплатити належним спадкоємцям (у яких є свідоцтво про спадщину) компенсацію в строк 7 днів з дня пред’явлення офіційної вимоги.
При порушенні цього терміну за позовом спадкоємців може бути стягнено 3% річних та офіційний індекс інфляції за період прострочення.

Збільшення вартості майна й активів з будь-яких джерел, яке станеться після смерті учасника, не змінить суму до виплати спадкоємцям при відмові від вступу до ТОВ.

При відмові прийняти спадкоємців до ТОВ приймалося рішення загальних зборів про зміну складу учасників та їх часток в СК у зв’язку з перерозподілом частки спадкодавця та про виплату компенсації спадкоємцям.

Цей варіант дій утримував контроль над ТОВ, був нелояльним до спадкоємців, низькопотенційним на юридичні спори.

За законом в редакції до 17.06.2018 р. і роз’ясненнями Верховного Суду України дозволялося вищому органу ТОВ відмовити в прийнятті спадкоємців.

Поточна тоді редакція ч. 4 ст. 17 Закону „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” не вимагала зазначення конкретних спадкоємців, яким відмовляється в прийнятті у ТОВ, та надання ними копій свідоцтв про спадщину на частку в СК.

Для державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР та статуту юридичної особи при зміні складу учасників при відмова у вступі у ТОВ спадкоємців подавалися, зокрема, документи:
– оригінал рішення загальних зборів про внесення змін;
– статут в новій редакції;
– ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи.

Запит консультації чи юридичних послуг
надіслати

На підставі вказаного загальні збори учасників вирішували:

– відмовити у прийнятті у ТОВ спадкоємців;
– перерозподілити частку спадкодавця в СК між іншими учасниками;
– змінити склад учасників; Вступ спадкоємця у ТОВ. Відмова у вступі. Недопущення вступу. Виплата компенсації. Розрахунок із спадкоємцем учасника ТОВ.
– виплатити спадкоємцям суму в розмірі % балансової вартості майна та прибутку ТОВ станом на день смерті спадкодавця пропорційно його частці в СК в частинах згідно поданих ними свідоцтв про право на спадщину, шляхом безготівкового перерахування на банківський рахунок;
– внести зміни до статуту, виклавши його в новій редакції.

За ст. 6 вищевказаного Закону при реєстрації зміни складу учасників ТОВ у зв’язку із смертю одного з них держреєстратор обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану шляхом безпосереднього доступу до нього, залишаючи в справі витяг.
Тому ксерокопія свідоцтва про смерть фізособи була достатня, якщо факт зареєстрований в Державному реєстрі актів цивільного стану України.

Законом не встановлено обов’язку ТОВ ідентифікувати чи резервувати на окремому рахунку чи «заморожувати» кошти для виплати спадкоємцям при відмові від прийняття в ТОВ.

Обов’язком останнього є виплата спадкоємцям. Джерело, з якого ТОВ бере необхідні кошти, визначається ним самостійно. Товариство розпоряджається будь-яким майном на власний розсуд згідно рішень органів управління.

Отже, загальні збори при прийнятті рішення про відмову спадкоємцям у вступі в ТОВ та виплату їм компенсації можуть створити «Фонд виплати спадкоємцям учасника _____» та порядок його використання. Однак таке рішення не є обов’язковим і приймається виключно на власний розсуд зборів.

Для реалізації вказаного варіанту дій рекомендувалося направити спадкоємцям запрошення на загальні збори з узагальненим описом порядку денного та пропозиціями орієнтовно наступного змісту:

1) «Пропонуємо до дня зборів подати/направити поштою заяву про вступ в товариство, копії свідоцтва про смерть та свідоцтва про право на спадщину на частку в СК;
2) Ви також можете до дня зборів подати/направити поштою заяву про відмову від вступу в товариство, копії свідоцтва про смерть учасника ТОВ та свідоцтва про право на спадщину на частку в СК. В цьому випадку Вам буде виплачена вартість % майна та прибутку ТОВ, визначена на дату смерті спадкодавця, на вказаний Вами банківський рахунок.
3) Ви маєте можливість прибути на загальні збори особисто чи направити представника з нотаріально посвідченою довіреністю».

Додаткову інформацію щодо вступу чи відмови у вступі спадкоємця до ТОВ читайте тут,  тут,  тут, на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1012
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (3 голоси)