Звільнення директора при відсутніх учасниках товариства і непроведенні загальних зборів.

Звільнення директора без рішення та згоди зборів учасників

Звільнення директора при відсутніх учасниках товариства і непроведенні загальних зборів.

ЮРИДИЧНИЙ СПОСІБ ЗВІЛЬНЕННЯ ДИРЕКТОРА БЕЗ ЗГОДИ УЧАСНИКІВ ІЗ ВНЕСЕННЯМ ЗМІН ДО ЄДР.

У випадках ліквідації чи ігнорування участі в управлінні товариством одного чи кількох учасників з контрольним пакетом голосів загальні збори щодо звільнення директора не відбуваються. Через це звільнення керівника за власним бажанням не можливе. Державному реєстратору не може бути надано оригінал рішення учасників для виключення відомостей про директора з ЄДР. В такому разі єдиним способом правового захисту інтересів директора є визнання припиненими трудових відносин останнього з товариством та вчинення реєстраційних дій за рішенням суду.

Аспекти правової позиції і нормативного та фактичного обґрунтування позову про визнання припиненими трудових відносин директора з товариством викладені в статті на прикладі справи клієнта.

В березні 2007 року Позивача обрано директором/підписантом товариства з обмеженою відповідальністю (далі-Відповідач).

Письмового трудового договору між директором і Відповідачем не укладалося.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі-ЄДР) містяться відомості про Позивача як директора та підписанта Відповідача.

За довідкою 4-ОПП від 02.03.2007 р. Позивач є директором Відповідача.

Єдиним учасником Відповідача є АТ "К".

ЗА СТ. 38 КЗПП ПРАЦІВНИК МАЄ ПРАВО РОЗІРВАТИ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, УКЛАДЕНИЙ НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК, ПОПЕРЕДИВШИ ЗА ДВА ТИЖНІ.

За ст. 38 Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

За п.п. 10.1, 9.3.3 статуту Відповідача директор є виконавчим органом, створення та відкликання якого належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, а за п. 9.7 статуту рішення про відкликання директора приймається простою більшістю голосів учасників, які беруть участь в зборах.

За ст. 37 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

За ст. 31 вказаного Закону загальні збори учасників скликаються, зокрема, з ініціативи виконавчого органу.

Відтак, питання про відкликання Позивача з посади директора/підписанта Відповідача є виключною компетенцією єдиного учасника – АТ «К» і оформляється одноосібним рішенням останнього.

06.12.2019 р. Позивачем надіслано Відповідачу та АТ «К» заяву від 04.12.2019 р. про звільнення з посади директора та розірвання трудового договору з 27.12.2019 р. за ст. 38 КЗпП. Звільнення директора без рішення загальних зборів

Також Позивачем надіслано повідомлення АТ «К» про проведення загальних зборів учасників Товариства, запланованих на 10.01.2020 р., з зазначенням у порядку денного питання про звільнення директора.

Загальні збори Відповідача 10.01.2020 р. не відбулися у зв’язку з неявкою будь-кого з учасників чи їх представників, про що складено акт.

Після повторного надсилання Відповідачу та АТ «К» заяви про звільнення з посади директора та повідомлення про проведення нових загальних зборів 10.03.2020 р. таких зборів не проведено через неявку будь-кого з учасників чи їх представників.

В ТАКИХ ОБСТАВИНАХ ПОЗИВАЧ НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ДИРЕКТОРА.

Через описані обставини Позивач об’єктивно не може отримати рішення загальних зборів учасників про звільнення з роботи, а відомості про нього як директора/підписанта залишаються в ЄДР, що є порушенням його прав.

Так,  п. 4 ч. 1 ст.  36 КЗпП визначено, що підставами припинення трудового договору, зокрема, є розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Ст. 22 КЗпП України забороняє будь-яке пряме або непряме обмеження прав при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

Конституційний Суд України у Рішеннях від 07 липня 2004 року № 14-рп/2004, від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007 та від 29 січня 2008 року № 2-рп/2008 зазначав, що визначене ст.43 Конституції України право на працю розглядає як природну потребу людини своїми фізичними і розумовими здібностями забезпечувати своє життя. Це право передбачає як можливість самостійно займатися трудовою діяльністю, так і можливість працювати за трудовим договором чи контрактом.

Свобода праці передбачає можливість особи займатися чи не займатися працею, а якщо займатися, то вільно її обирати, забезпечення кожному без дискримінації вступати у трудові відносини для реалізації своїх здібностей. За своєю природою право на працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення саме рівних можливостей для його реалізації.

За ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Звільнення директора без рішення загальних зборів

Європейський суд з прав людини вказує, що приватне життя «включає право особи на формування та розвиток стосунків з іншими людьми, включаючи стосунки професійного або ділового характеру».

За ч. 2 ст. 9 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в ЄДР містяться відомості про юридичну особу, зокрема, про керівника та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для виключення з ЄДР відомостей про себе як директора/підписанта Відповідача Позивач звернувся 11.02.2020 р. до державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (Третя особа). Звільнення директора без рішення загальних зборів

Позивачем подано пакет документів на вчинення  реєстраційної дії з виключення з ЄДР відомостей щодо звільнення директора без рішення загальних зборів.

Проте Третьою особою прийнято рішення про відмову у проведенні державної реєстрації у зв’язку з необхідністю подання примірника оригіналу рішення загальних зборів про звільнення директора для внесення змін до Єдиного державного реєстру.

За Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі, зокрема, судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, щодо зобов’язання вчинення реєстраційних дій.

ЄДИНИМ ЗАСОБОМ ЗВІЛЬНЕННЯ ДИРЕКТОРА БЕЗ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ЗГОДИ УЧАСНИКІВ Є СУДОВЕ РІШЕННЯ.

Єдиною можливістю звільнення директора без згоди учасників та виключення відомостей про директора з ЄДР є звернення до суду і отримання судового рішення.

За ч. 2 ст. 5 ЦПКУ якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, суд відповідно до викладеної в позові вимоги директора може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. 

Оскільки трудовий договір між Позивачем та Відповідачем розірвано з 27.12.2019 р. за ст. 38 КЗПП, то відомості про ПІБ як директора підлягають виключенню з ЄДР за судовим рішенням. 

Враховуючи викладене, для звільнення директора без рішення загальних зборів суд вирішує вимоги про визнання припиненими трудових відносини між директором та товариством і зобов’язання держреєстратора вчинити реєстраційні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру.  КЦС 25.11.19 201/1384/16-ц 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДИРЕКТОРА І ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДР
ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧИ ПОСЛУГ

Відповіді на запити: Звільнення директора без згоди учасників та рішення загальних зборів; Виключення відомостей про директора з ЄДР за рішенням суду; Визнання припиненими трудових відносин директора; Послуги адвоката з ведення справи в суді Київ.

Щодо можливості учасника виконувати функції керівника без трудового договору та отримання заробітної плати - читайте за посиланням.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

2313
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)