Реорганізація акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю.

Реорганізація / перетворення акціонерних товариств, з обмеженою відповідальністю.

Реорганізація акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю.

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.

За ст.ст. 48, 52 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ТОВ може бути перетворене шляхом зміни організаційно-правової форми з його припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

Реорганізація товариства з обмеженою відповідальністю у будь-яку іншу організаційно-правову форму, крім господарського товариства, не допускається.

За ст.ст. 83, 84 Цивільного кодексу України юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Господарським товариством є виключно те, яке здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання й розподілу прибутку між учасниками. Господарські товариства можуть створюватися виключно в формах повного, командитного, акціонерного, ТОВ, товариства з додатковою відповідальністю.

Щодо акціонерних товариств, то за ст. 87 Закону «Про акціонерні товариства» перетворенням АТ є зміна його організаційно-правової форми з припиненням юридичної особи та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

За ст.ст. 84 ЦКУ до підприємницьких товариств належать господарські товариства та виробничі кооперативи.

Тому, як і ТОВ, акціонерне товариство може реорганізовуватися у господарське товариство; на відміну від ТОВ, акціонерне товариство може перетворюватися у виробничий кооператив; реорганізація АТ у будь-яку іншу організаційно-правову форму законом не допускається.

Оскільки перебування в формі акціонерного товариства накладає ряд обов’язків щодо реєстрації випуску цінних паперів, обліку прав на акції, проведення загальних зборів, звітування і т.д., то збереження вказаної організаційно-правової форми доцільне для компаній з великими активами, кількістю акціонерів, перспективами інвестицій через додатковий випуск акцій. В протилежному випадку, чи якщо АТ створене до набрання чинності Законом «Про акціонерні товариства» 29.04.2009 р., діяльність якого не приведена у відповідність з законом нова редакція статуту, зміна найменування на публічне чи приватне, випуск акцій у бездокументарній формі), доцільне його перетворення у інше господарське товариство.

ПИТАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

Рішення про перетворення ТОВ приймається загальними зборами голосами 3/4 усіх учасників, які мають право голосу, якщо інша кількість голосів не встановлена статутом за одностайним рішенням загальних зборів при участі всіх учасників; чи єдиним учасником.

Рішення має містити відомості про персональний склад комісії з реорганізації, її голову, їх реєстраційні номери ОКПП, порядок та строк заявлення кредиторами вимог не менше 2-х місяців. Згідно ст. 105 ЦКУ реорганізаційна комісія може складатися з однієї особи з покладенням виконання її функцій на виконавчий орган. До голови комісії з реорганізації з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами підприємства.

Рішенням вищого органа затверджується план заходів з реорганізації.

Рішення протягом трьох робочих днів з дати прийняття подається для державної реєстрації в оригіналі чи нотаріальній копії без сплати адміністративного збору; не вимагає нотаріального посвідчення (п.7 ст. 15 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців….»).

Інформація про перетворення товариства та строк для заявлення кредиторських вимог публікується автоматично онлайн у Єдиному державному реєстрі.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення товариство зобов’язане письмово повідомити всіх відомих йому кредиторів. Кредитор з незабезпеченими вимогами протягом 30 днів з дати направлення йому чи опублікування повідомлення може звернутися до товариства про надання забезпечення виконання зобов’язання чи дострокового його припинення або виконання та відшкодування збитків.

Наявність указаних прав кредиторів призводить до несприятливої можливості зміни договірних чи зобов’язальних умов на односторонню вимогу кредитора. Строк виконання зобов’язання реорганізовуваного ТОВ зі сплати коштів чи передачі майна може бути істотно змінений кредитором, що б’є по майновому стану реорганізовуваного ТОВ.  Позитивна перспектива кредитора у позові щодо скасування реорганізації ТОВ базується на положенні закону про неможливість перетворення ТОВ до задоволення кредиторських вимог.

Після закінчення строку для заявлення кредиторських вимог згідно рішення про перетворення ТОВ та їх задоволення чи відхилення реорганізаційна комісія та уповноважена загальними зборами товариства-правонаступника особа складають передавальний акт.

Правонаступнику за передавальним актом переходять усе майно, права та обов'язки реорганізованого підприємства.

Передавальний акт має містити положення про правонаступництво щодо усього майна, прав та обов'язків реорганізованого товариства стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт затверджується вищими органами реорганізованого товариства та юридичної особи-правонаступника. Справжність підписів на передавальному акті нотаріально засвідчується на бланку нотаріальних документів.

Державна реєстрація припинення ТОВ внаслідок перетворення здійснюється одночасно із реєстрацією створення юридичної особи-правонаступника.

Для держреєстрації припинення ТОВ внаслідок перетворення подаються:

1) заява про реєстрацію припинення в результаті реорганізації (без сплати адмінзбору);

2) оригінал чи нотаріальна копія передавального акта;

3) виписка з іноземного реєстру чи інший документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента-учасника реорганізовуваного ТОВ;

4) документи для держреєстрації створення господарського товариства-правонаступника:

- заява без сплати адмінзбору;

- оригінал рішення засновників про створення юридичної особи з положеннями про правонаступництво, затвердження статуту, обрання виконавчого органа (не вимагає нотаріального посвідчення). Рішення підписується тими ж самими учасниками, які голосували «ЗА» рішення про перетворення товариства-правопопередника, чи головою та секретарем зборів, уповноваженими на це вищим органом, якщо це передбачено статутом;

- перша редакція статуту правонаступника з нотаріальним засвідченням підписів учасників, які є учасниками реорганізовуваного товариства і голосували «ЗА» рішення про його перетворення, чи головою та секретарем зборів, уповноваженими на це вищим органом, якщо це передбачено статутом. Якщо учасники товариства-правонаступника матимуть менший обсяг прав щодо відчуження часток або виходу з товариства, ніж учасники правопопередника, то перша редакція статуту приймається виключно одностайним рішенням всіх учасників (ст. 11 Закону про ТОВ);

- виписка з іноземного реєстру чи інший документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента-учасника створюваного правонаступника.

При перетворенні ТОВ частки учасників у його статутному капіталі конвертуються в частки товариства-правонаступника й розподіляються між учасниками зі співвідношенням, яке існувало до перетворення.

ТОВ є реорганізованим з моменту внесення до ЄДР запису про його припинення.

ПИТАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Законом «Про акціонерні товариства» встановлені правила перетворення АТ.

Якщо статут акціонерного товариства не було приведено у відповідність до норм Закону, то останні мають пріоритет над статутом (ВС №912/947/20).

Наглядова рада акціонерного товариства виносить на затвердження загальних зборів питання про перетворення, порядок і умови здійснення перетворення, конвертації акцій на частки підприємницького товариства чи паї виробничого кооперативу-правонаступника.

Наглядова рада розробляє проект плану перетворення із включенням порядку і коефіцієнтів конвертації акцій, інформації щодо запропонованих посадових осіб правонаступника та їх оплати праці, пояснення до плану із обґрунтуванням доцільності перетворення та порядку обчислення коефіцієнта конвертації.

Загальні збори АТ приймають рішення з указаних питань та умов за поданням наглядової ради (ст. 81 Закону про АТ).

Кворум на зборах є при реєстрації участі акціонерів, які сукупно володіють більш як 50% голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які мають право участі в зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Посадові особи товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на зборах.

Рішення про перетворення АТ приймається не менш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (ст. 33 Закону про АТ). При цьому перетворення АТ в інше господарське товариство (крім ТОВ та ТДВ) або виробничий кооператив може бути здійснене виключно за умови згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати учасниками юрособи-правонаступника, виявленої шляхом підписання всіма учасниками статуту правонаступника (ст. 87 Закону про АТ).

Рішенням затверджується план заходів з реорганізації, умови перетворення АТ та конвертації акцій.

Акції перетворюваного товариства конвертуються в частки в СК / паї у майні правонаступника та розподіляються серед його учасників. Не підлягають обміну акції, викуплені самим АТ, які на дату рішення про реорганізацію не продані та/чи не анульовані. Такі акції анульовуються.

Всі акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають учасниками юридичної особи-правонаступника. Розподіл часток (паїв) правонаступника здійснюється із збереженням пропорції акцій, яке існувало між акціонерами.

Рішення про перетворення АТ має містити також відомості про склад комісії з реорганізації, її голову, порядок та строк заявлення кредиторами вимог.

Протокол зборів, підписаний головою та секретарем, скріплюється підписом голови виконавчого органу. Додатком до протоколу є протоколи про підсумки голосування, складені лічильною комісією.

Протокол про перетворення АТ протягом 3-х робочих днів з дати прийняття подається для державної реєстрації, а протягом 30 днів АТ зобов'язане повідомити про нього кредиторів і опублікувати в інформаційній базі даних Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кредитор протягом 20 днів після повідомлення про реорганізацію може звернутися з вимогою про укладення на вибір товариства договору забезпечення, дострокового припинення або виконання зобов'язань чи іншого за домовленістю з АТ.

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог кредиторів.

Після закінчення строку для заявлення кредиторських вимог та їх вирішення реорганізаційна комісія та уповноважена загальними зборами правонаступника особа складають передавальний акт.

Передавальний акт затверджується загальними зборами АТ та юридичної особи-правонаступника з нотаріальним засвідченням справжності підписів.

Державна реєстрація припинення АТ при перетворенні здійснюється одночасно із реєстрацією створення юрособи-правонаступника.

Для держреєстрації створення правонаступника подаються, зокрема:

1) оригінал рішення учасників про створення юридичної особи та правонаступництво ним майна, прав і обов’язків, затвердження статуту, обрання виконавчого органа (не вимагає нотаріального посвідчення). У вищому органі правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів із збереженням пропорції, яка існувала між акціонерами. Рішення підписується тими ж самими учасниками, які голосували «ЗА» рішення про перетворення АТ, чи головою та секретарем зборів, уповноваженими на це вищим органом, якщо це передбачено статутом;

2) у випадку реорганізації в ТОВ чи ТДВ - перша редакція статуту з нотаріальним засвідченням підписів тих учасників, які є акціонерами реорганізовуваного АТ і голосували «ЗА» рішення про його перетворення, чи головою та секретарем зборів, уповноваженими на це вищим органом, якщо це передбачено статутом. Якщо права учасників ТОВ чи ТДВ-правонаступника є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами акціонерів правопопередника, то перша редакція статуту ТОВ чи ТДВ приймається виключно одностайним рішенням всіх учасників (ст. 11 Закону про ТОВ);

3) у випадку реорганізації в інше господарське товариство (крім ТОВ та ТДВ) або виробничий кооператив - перша редакція статуту з нотаріальним засвідченням підписів всіх без винятку акціонерів реорганізовуваного АТ, акції яких не були викуплені (ст. 87 Закону про АТ);

4) виписка з іноземного реєстру чи інший документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента-учасника створюваного правонаступника.

За ст. 28 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб…» здійснюється відмова у державній реєстрації в випадку, якщо подані документи:

- для державної реєстрації припинення акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;

- щодо господарського товариства, яке реорганізується, стосовно якого надійшли відомості про заборгованість із податків, зборів та/або ЄСВ та відсутні відомості про узгодження плану реорганізації такої особи.

ЗМІНА НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - НЕ РЕОРГАНІЗАЦІЯ.

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.

За ст. 90 ЦКУ найменування юридичної особи містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву; найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру.

Організаційно-правова форма визначається згідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 р. №97.

Назва юрособи може складатися з власної назви та містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність та інше згідно з вимогами до найменування, установленими законами.

Відтак, реорганізацією (перетворенням) є виключно зміна організаційно-правової форми товариства.

Зміна назви, хоча вона й є частиною найменування, не є реорганізацією (перетворенням) товариства.

Юридичний супровід реорганізації та ліквідації бізнесу
НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ ОНЛАЙН

Щодо порядку ліквідації підприємств читайте за цим посиланням.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

8363
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (3 голоси)