Перевірка діяльності директора ТОВ. Аудит звітності. Нагляд та контроль за діяльністю виконавчого органу товариства.

 Нагляд, контроль, перевірка діяльності директора ТОВ. Аудит звітності. 

Перевірка діяльності директора ТОВ. Аудит звітності. Нагляд та контроль за діяльністю виконавчого органу товариства.

НОВИМ ЗАКОНОМ З 17.06.2018 Р. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИРЕКТОРА/ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Новацією є істотне розширення переліку документів, до яких товариство має забезпечувати доступ кожному учаснику.

Широке коло документів надає учасникам можливість самостійного контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органа.

У будь-який час, якщо інше не встановлено статутом, товариство має надати доступ учаснику, зокрема, до документів:

1) накази і розпорядження виконавчого органу; 

2) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

3) річну фінансову звітність;

4) документи встановленої законом звітності, що подаються відповідним держорганам;

5) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, виконавчого органу товариства;

6) документи, що підтверджують права товариства на майно;

7) документи бухгалтерського обліку.

Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника виконавчий орган має надати йому копії зазначених документів, за копіювання та пересиланням яких може вимагатися компенсація фактичних витрат.

Перелік додаткових документів, до яких має забезпечуватися доступ виконавчим органом, і порядок надання доступу встановлюються статутом.

При невиконанні вимоги з надання учаснику інформації та документів можуть бути визнані порушеними його право на інформацію і корпоративні права.

За ст. 167 Господарського кодексу України учасник ТОВ має корпоративні права на участь в управлінні, отримання частки прибутку (дивідендів) та активів у разі ліквідації товариства відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом та законом одержувати інформацію про діяльність товариства.

Статтею 5 Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" установлено право учасника товариства отримувати інформацію про господарську діяльність останнього.

Відтак, для отримання документів і інформації учасник ТОВ має надіслати запит згідно статуту про їх надання.

Запитом, оформленим згідно статуту, можуть охоплюватися, орієнтовно, вимоги про надіслання та/або наданя наручно посвідчених копій та/або надання можливості ознайомитись із фотографуванням інформації про діяльність товариства за певний період, надання копій документів бухгалтерського обліку та звітності товариства (квартальними звітами (іншими звітами) про його діяльність; статуту у відповідній редакції; протоколів рішень загальних зборів учасників; звітів ревізійної комісії чи аудитора; наказами (розпорядженнями) керівника; правочинів за якими товариство отримує майно та/чи сплачує кошти; виписки з банку про рух коштів по рахункам.

При ненаданні учаснику документів його права захищаються господарським судом у корпоративному спорі.

За судовим рішенням покладаєтся на товариство обов’язок надати учаснику засвідчені належним чином посадовою особою копії документів.

Нововведенням закону є право учасників з 10 чи більше відсотків СК самостійно замовити проведення аудиту фінансової звітності товариства і обов’язок останнього забезпечити проведення такого аудиту.

Новація сприяє у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органа.

Для проведення аудиту учасник/ки залучають аудитора (аудиторську фірму), не пов’язаних майновими інтересами з товариством, його посадовими особами чи учасниками, самостійно укладаючи договір з установленням обсягу аудиторських послуг.

Виконавчий орган зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг протягом 10 днів з дня отримання запиту учасника/ків та екземпляра оригіналу договору на аудиторські послуги. 

Оплата аудиторських послуг покладається на замовника, якщо інше не встановлено статутом чи загальними зборами.

Для захисту інтересів учасників та товариства доцільне включення до статуту спеціальних положень про порядок надання документів при проведенні аудиту та здійсненні контролю за діяльністю виконавчого органу.

Однією з форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Законом передбачено контроль зі сторони наглядової ради, члени якої є посадовими особами товариства.

Статут має визначати порядок діяльності, межі і порядок здійснення компетенції наглядовою радою, кількість її членів, порядок їх обрання та припинення повноважень, розмір їх винагороди.

З кожним членом наглядової ради укладається оплатний чи безоплатний цивільно-правовий договір або трудовий договір.

Трудовий контракт є виключно платним. 

Договір з членом наглядової ради від імені товариства підписує уповноважена загальними зборами особа.

З огляду на трудомісткість и затратність утримання наглядової ради буває недоцільним її створення у товариствах з невеликою кількістю учасників чи обсягами фінансово-господарської діяльності. 

Відповіді на запити: Нагляд, контроль, перевірка діяльності директора ТОВ. Аудит звітності. Обрання членів наглядової ради. Надання учаснику доступу до документів ТОВ. 

Юридичний супровід корпоративних спорів
ЗАПИТ ПОСЛУГ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1759
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (4 голоси)