Компенсація гонорару адвоката в Україні

В ЮРИДИЧНОМУ БЮРО ПИСАРЕНКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦІЮ СПЛАЧЕНОГО КЛІЄНТОМ ГОНОРАРУ ЗА РАХУНОК ОПОНЕНТА.

Гонорар за ведення судового процесу в адміністративному, господарському чи загальному суді, сплачений чи такий, що підлягає сплаті клієнтом, заявляється до компенсації опонентом.

Клієнту за рахунок опонента присуджується адвокатський гонорар, в т.ч. певний відсоток від присудженої йому судом грошової суми, повністю чи частково пропорційно розміру задоволених позовних вимог/заперечень.

Сума компенсації присуджується у кінцевому рішенні по справі. 

Якщо опонентом є податкова інспекція чи інший контролюючий орган, гонорар компенсується за рахунок бюджетних асигнувань.

Незалежно від форми судочинства, вартість послуг адвоката включає як оплату за представництво в суді, так за іншу професійну правничу допомогу, пов’язану зі справою, – підготовку до її розгляду, застосування законодавства та судової практики, збір доказів тощо.

Для компенсації гонорару адвоката за рахунок опонента має бути подано деталізований опис наданих адвокатом послуг та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Вартість послуг адвоката визначається умовами договору з клієнтом та має бути підтверджена належними доказами щодо обсягу юридичних послуг (детальний опис послуг, рахунки, платіжні документи, акт про надані послуги і ін.).

Докази подаються до закінчення судових дебатів або, при перешкодах, не пізніше 5 днів після проголошення рішення суду, якщо про це зроблено відповідну заяву.

Якщо докази не могли бути подані до закінчення дебатів з поважних причин, суд за вказаною заявою виносить додаткове рішення про компенсацію гонорару адвоката в засіданні не пізніше 15/20 днів з дня рішення по суті позовних вимог.

Якщо заявлений розмір відшкодування витрат на послуги адвоката є неспівмірним зі складністю справи, витраченим часом та обсягом наданих адвокатом послуг, ціною позову або значенням справи, суд за клопотанням опонента може зменшити розмір компенсації гонорару.

Для забезпечення компенсації гонорару адвоката в Україні на початку судового розгляду має бути подано орієнтовний розрахунок.

На застосування компенсації гонорару адвоката та витрат на експерта в господарській справі Верховний Суд у постанові від 18.12.2018 р. №910/4881/18 зазначає наступне.

За ст. 123 ГПК судові витрати включають  судовий збір та витрати, пов'язані з розглядом справи.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: 

  • на професійну правничу допомогу; 
  • на залучення спеціалістів та проведення експертиз;
  • на вчинення інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За результатами розгляду справи витрати на гонорар адвоката підлягають розподілу між сторонами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката при представництві в суді та іншу правничу допомогу у справі, в т.ч. підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, вартість послуг помічника адвоката, визначається за умовами договору з клієнтом та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті клієнтом; 2) розмір суми, що підлягає сплаті на відшкодування витрат на послуги адвоката при наданні правничої допомоги, встановлюється згідно з договором про надання правничої допомоги на підставі доказів про здійснення таких витрат.

Для визначення розміру компенсації гонорару адвоката учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та понесених ним витрат для правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату гонорару адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на їх надання; 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вказаних вимог суд може за клопотанням опонента зменшити розмір компенсації гонорару адвоката.

Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на особу, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату гонорару адвоката.

Для зменшення суми відшкодування винною стороною судових витрат на гонорар адвоката потрібно вчинити дії:

1. Подання до закінчення судових дебатів до суду клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу з підстав їх неспівмірності із складністю адвокатських послуг, їх обсягом та часом, витраченим ним на їх виконання. 

У разі ненадходження до суду такого клопотання суд не може вирішувати питання про  зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.

2. Доведення недотримання адвокатом вимог процесуального закону при заявлені вимоги щодо компенсації адвокатського гонорару.

Підставою для задоволення такого клопотання є пряме порушення процесуальних вимог, за якими для компенсації гонорару адвокат повинен подати: 

● попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які  він поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

●  детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом та здійснення ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги;

 ● докази про доцільність та неминучість витрат на гонорар адвоката та їх співмірність зі складністю адвокатських послуг, їх обсягом та часом. 

У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого судового збору.   

ВС від 21.07.2020 р. №915/1654/19; від 18.12.2018 р. №910/4881/18; від 09.07.2019 р. №923/726/18; від 12.11.2019 р. №904/4494/18.

Якщо у справі вимагалося і здійснено звернення до експерта, то розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста встановлюється на підставі угод, рахунків та інших доказів.

Судові витрати щодо розгляду справи покладаються: 1) при задоволенні позову - на відповідача; 2) при відмові в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо.

Розмір та умови сплати гонорару (в т.ч. "гонорар успіху") погоджуються між адвокатом та клієнтом у договорі і є для них обов’язковими. У контексті розподілу гонорару в судових витратах суд оцінює реальність, необхідність, розумність витрат, їх співмірність із ціною позову, складністю справи та її значенням для клієнта (ВПВС №904/4507/18). Європейський суд з прав людини у § 55 рішення від 19.10.2000 р. у справі «Іатрідіс проти Греції» тлумачить «гонорар успіху» як договірний обов'язок  клієнта виплатити адвокату як винагороду певний відсоток від присудженої йому судом грошової суми, якщо рішення буде на користь клієнта. Якщо така угода є юридично дійсною, то визначені суми підлягають сплаті клієнтом. 

ВС 06.03.2019 р. №922/1163/18; ВС 03.05.2018 р. №372/1010/16-ц.

Відповіді на запити: Компенсація гонорару адвоката. Стягнення витрат на оплату адвоката з відповідача. Відшкодування витрат на послуги адвоката. Стягнення з опонента гонорару успіху.

 

ЮРИДИЧНЕ БЮРО ПИСАРЕНКА 

тел. (044) 270 6046

е-мейл: info@fides.com.ua