Громадська спілка та порядок її державної реєстрації. Статут громадської спілки.

Громадська спілка та порядок її державної реєстрації. Статут громадської спілки.

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА ЗІ СТАТУСОМ ЧИ БЕЗ СТАТУСУ ЮРОСОБИ. ПОРЯДОК ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ. 

 

1. Якщо кілька юридичних осіб планують створення певного союзу чи клубу для сприяння задоволенню їх суспільних, економічних, екологічних, інших законних інтересів, а не для здійснення підприємницької діяльності, то й де мова про створення громадського об’єднання у формі, визначеній законодавством як «громадська спілка».

2. Так, Законом України «Про громадські об’єднання» (далі-Закон) визначено, що громадським об’єднанням є добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, екологічних, та інших інтересів.

3. Громадські об’єднання можуть утворюватися в формі громадської організації чи громадської спілки.

4. Громадська спілка – це об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

5. Громадська спілка може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

6. Для здійснення своєї мети громадська спілка має право здійснювати будь-які права, не заборонені законом, зокрема:
вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями, клопотаннями, скаргами;
брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності спілки та важливих питань державного і суспільного життя.

7. Однак права щодо видів діяльності, фінансування, власності, а також обов’язки громадської спілки зі статусом юридичної особи та без такого статусу істотно відрізняються.

8. Громадська спілка виключно зі статусом юридичної особи має право:

бути учасником цивільно-правових відносин, укладати правочини, набувати майнові і немайнові права, виконувати обов’язки;
володіти, користуватися і розпоряджатися для виконання своїх цілей коштами та іншим майном, переданим учасниками, набутим як членські внески, гранти чи фінансова допомога третіх осіб, та майном, придбаним за рахунок власних коштів;
брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та місцевого самоврядування для консультацій та підготовки рекомендацій з питань сфери їхньої діяльності.

9. Громадська спілка виключно зі статусом юридичної особи зобов’язана:
вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність;
сплачувати обов’язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість).

10. Громадська спілка зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку, та включається до реєстру неприбуткових організацій та установ.

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА МОЖЕ ДІЯТИ ЗІ СТАТУСОМ ЧИ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

11. Громадська спілка без статусу юридичної особи не має вказаних в п.п. 8, 9 прав та обов’язків.

12. Найменування громадської спілки складається з загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма (“громадська спілка”). Найменування викладається державною мовою або, поряд з нею, – іноземною.

13. Утворення громадської спілки здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

14. На установчих зборах приймаються рішення про обрання статусу спілки, затвердження статуту, утворення і персональний склад органів управління, уповноваження особи, відповідальної за дії по порядку її реєстрації.

15. Громадська спілка діє на підставі статуту, який затверджується зборами засновників.

16. В статуті визначаються:

мета та напрями діяльності;
порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки членів (учасників);
повноваження вищого, виконавчого та інших органів управління, порядок їх формування та зміни складу;
періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами (виключно при статусі юридичної особи);
джерела формування і порядок використання коштів та майна (виключно при статусі юридичної особи);
порядок прийняття рішення щодо саморозпуску;
ряд інших відомостей щодо діяльності спілки.

17. Громадська спілка, яка має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

18. Громадська спілка, що здійснює діяльність без статусу юридичної особи, може за рішенням вищого органу в будь-який час обрати статус юридичної особи. Для отримання такого статусу спілка звертається для проведення процедури реєстрації до відповідного державного реєстратора.

19. З УРАХУВАННЯМ ВИЩЕВКАЗАНОГО ВВАЖАЄТЬСЯ ДОЦІЛЬНИМ НАСТУПНЕ:

19. З урахуванням вищевказаного вважається доцільним наступне:

19.1. Залежно від необхідності тих чи інших прав для реалізації запланованих громадською спілкою видів діяльності остання має бути створена з відповідним статусом.

Так, якщо достатньо прав, вказаних в п. 6, і не є необхідними права за п. 8, громадська спілка може бути створена без статусу юридичної особи.

При необхідності одночасно прав за п.п. 6 та 8 громадська спілка може бути створена виключно зі статусом юридичної особи.

19.2. Для належного порядку реєстрації громадської спілки доцільно спочатку укласти меморандум між ключовими юридичними особами-засновниками.

19.3. Погоджені засновниками умови меморандуму щодо організаційної форми, статусу, найменування громадської спілки та дій сторін щодо порядку її реєстрації повинні відповідати Закону і стосуватися, зокрема, наступного:

19.3.1. обсягу необхідних громадській спілці прав;
19.3.2. обрання діяльності зі статусом чи без статусу юридичної особи;
19.3.3. найменування громадської спілки;
19.3.4. структури та розподілу повноважень органів управління;
19.3.5. джерела формування і порядку використання коштів та майна (при статусі юридичної особи);
19.3.6. уповноваження адвоката з господарського права на розроблення проекту статуту та протоколу установчих зборів для подання на державну реєстрацію.

19.4. Проведення установчих зборів ключових засновників громадської спілки, базуючись на попередньо погоджених в меморандумі умовах, з прийняттям на них рішень про:

19.4.1. створення та обрання статусу спілки;
19.4.2. затвердження найменування;
19.4.3. кінцеве визначення напрямів діяльності;

19.4.4. затвердження статуту із положеннями про:

19.4.4.1. кінцево визначену мету і напрями діяльності;
19.4.4.2. структуру та розподіл повноважень органів управління;
19.4.4.3. порядок формування та зміни складу органів управління;
19.4.4.4. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами (виключно при статусі юридичної особи);
19.4.4.5. порядок визначення особи, уповноваженої представляти клуб, та її заміни (при відсутності статусу юридичної особи);
19.4.4.6. порядок набуття і припинення членства, прав та обов’язків членів (учасників);
19.4.4.7. джерела формування і порядок використання коштів та майна (виключно при статусі юридичної особи);
19.4.4.8. порядок прийняття рішення щодо саморозпуску;
19.4.5. створення і персональний склад органів управління;
19.4.6. визначення порядку дій з реєстрації громадської спілки та уповноваження адвоката з господарського права на подання документів для реєстрації.

19.5. Громадське об’єднання вважається створеним з моменту державної реєстрації після перших зборів засновників, на яких затверджено статут та обрано органи управління.

Відправити запит в Юридичне бюро ПисаренкА
НАДІСЛАТИ

Послуги адвоката з господарського права щодо реєстрації громадської спілки включають надання юридичних консультацій, розробку проектів протоколу зборів засновників, статуту та інших необхідних документів, представництво в органі держреєстрації та державної фіскальної служби при включенні до реєстру неприбуткових організацій та установ порядок і виконання інших дій по затвердженому порядку реєстрації громадської спілки.

Громадське об’єднання державна реєстрація. Збори засновників громадської спілки. Статут громадської спілки. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи. Громадська спілка з правом юрособи. Послуги адвокат з господарських справ. Київ. 

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua