Взыскание долга и процентов по валютному займу по расписке.

Взыскание долга и процентов по валютному займу по расписке.

Взыскание долга и процентов по валютному займу по расписке.

ЗАКОННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ ЗАЙМА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. СРОК ВЗЫСКАНИЯ ПРОЦЕНТОВ.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність позичальникові грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості (ст. 1046 ЦКУ).

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ.

За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання від кредитора певної грошової суми або речей.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 1048 ЦКУ). Вказані проценти є винагородою позикодавцю за користування його коштами як позикою.

Досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного за ними правочину, процентів, а також надавати оцінку всім наявним доказам і залежно від установлених результатів - робити відповідні правові висновки.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

СУДЕБНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ ПО ЗАЙМАМ

ЗАПРОС КОНСУЛЬТАЦИИ

РОЗПОВСЮДЖЕНИМ ПРЕДМЕТОМ СПОРІВ ПО РОЗПИСКАМ Є ВАЛЮТА СТЯГНЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ ТА ПРОЦЕНТІВ І СТРОК, ЗА ЯКИЙ СТЯГУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

За ст. 1049 ЦКУ позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

ЩОДО НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ ТА ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ.

Згідно ст. 192 ЦКУ іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

Такі випадки передбачені статтею 193, ч. 4 ст. 524 ЦКУ, Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

За ст. 1 вказаного Декрету валютними цінностями є валюта України та іноземна валюта, а валютними є операції, пов`язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій між резидентами у валюті України.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

Резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

У ст. 5 Декрету визначено вичерпний перелік валютних операцій, здійснення яких вимагає  індивідуальні ліцензії НБУ на здійснення разової валютної операції, зокрема використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території

Декретом не передбачено обов`язку отримання індивідуальної ліцензії на передачу/отримання іноземної валюти в позику між фізичними особами - резидентами/нерезидентами, які перебувають в Україні.

Заборони на виконання грошового зобов`язання у іноземній валюті, у якій воно зазначено у договорі, чинне законодавство не містить.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

Із аналізу наведених правових норм вбачається, що відсутня заборона на укладення цивільних правочинів, предметом яких є іноземна валюта, крім використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території України. Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

У разі отримання у позику іноземної валюти позичальник зобов`язаний, якщо інше не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній валюті, яка отримана у позику (ВП ВС 23.10.2019 р. №723/304/16-ц).

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ ЗАЙМА И ПРОЦЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЧЕРЕЗ СУД

За ч. 1 ст. 1046 та ч. 1 ст. 1049 ЦКУ належним виконанням зобов`язання з боку позичальника є повернення коштів у строки, у розмірі та саме у тій валюті, яка визначена договором позики, а не в усіх випадках та безумовно у гривні.

Правові висновки про можливість стягнення за рішенням суду боргу в іноземній валюті зазначені в постановах ВПВС 04.07.2018 р. №761/12665/14-ц, 16.01.2019 р. №373/2054/16-ц, №464/3790/16-ц, №373/2054/16-ц.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

При визначенні у судовому рішенні про стягнення суми коштів в іноземній валюті з зазначенням гривневого еквівалента стягувачеві має бути перерахована вказана у резолютивній частині рішення сума в іноземній валюті, а не її еквівалент у гривні (ВПВС 04.07.2018 №14-134цс18).

Тому, якщо в розписці зазначено про повернення позики саме в іноземній валюті, є неправильним зазначення судом у рішенні про стягнення з відповідача боргу за розпискою одночасно з визначенням у іноземній валюті та в еквіваленті у гривні. Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

Зазначення в судовому рішенні про стягнення позики з перерахунком валюти у гривні за офіційним курсом НБУ на день платежу є правомірним лише коли в розписці зазначено про повернення отриманих у гривні коштів в еквіваленті іноземної валюти.

Якщо в розписці позика виражена в іноземній валюті, а грошовий еквівалент у гривні не визначався, і не обумовлено її повернення з перерахунком в гривні по курсу, то відсутні підстави для стягнення судом з перерахунком валюти у гривні.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

ПЕРИОД ВЗЫСКАНИЯ СУДОМ ДОГОВОРНЫХ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТНЫМ ЗАЙМОМ

Право кредитора нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги за ч. 2 ст. 1050 ЦКУ. Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

Після закінчення строку позики права та інтереси позикодавця/кредитора забезпечені частиною 2 ст. 625 ЦКУ, за якою за увесь час прострочення повернення грошового зобов’язання стягуються 3% річних (якщо інший розмір саме процентів річних не визначено договором) та % інфляції (ВПВС 28.03.2018 р. № 444/9519/12).

За ст. 631 ЦКУ строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Згідно ст. 1050 ЦКУ якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 цього Кодексу.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

Згідно з ч. 2 ст. 625 боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу за весь час прострочення, а також % інфляції та 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Стаття 625 ЦКУ розміщена в розділі І «Загальні положення про зобов`язання», тому поширює свою дію на всі зобов`язання, якщо інше не передбачено в спеціальних нормах, які регулюють відносини з окремих видів зобов`язань. 

У ч. 2 ст. 625 ЦКУ прямо зазначено, що 3% річних визначаються від простроченої суми за весь час прострочення. Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

СУДЕБНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ ПО ЗАЙМАМ
ЗАПРОС УСЛУГ

Передбачене ч. 2 ст. 625 нарахування 3 % річних має компенсаційний, а не штрафний характер, оскільки виступає способом захисту майнового права та інтересу, який полягає в отриманні компенсації від боржника (ВПВС 16.01.19 №373/2054/16ц, №464/3790/16ц).

Відтак, правомірним є стягнення винагороди за користування валютною позикою у розмірі процентів згідно розписки лише за період до терміну повернення позики, зазначеного в ній.  Взыскание долга по расписке Украина. Валютный займ. Срок начисления процентов.

За період з дати повернення позики, зазначеної у розписці, до дня винесення судового рішення підлягають стягненню 3% річних у іноземній валюті, якщо інший розмір саме процентів річних (а не винагороди за користування позикою) не визначено розпискою чи договором (ВПВС 16.01.19 №373/2054/16ц).

ПРИ СТЯГНЕННІ ПОЗИКИ ЗА РОЗПИСКОЮ У ВАЛЮТІ ІНФЛЯЦІЙНІ ВТРАТИ НЕ СТЯГУЮТЬСЯ.

При стягненні позики за розпискою у валюті інфляційні втрати не стягуються, оскільки офіційний індекс інфляції встановлюється органом державної влади України виключно для гривні.

При стягненні коштів за розпискою, в якій повернення позики обумовлене еквівалентом в іноземній валюті, інфляційні втрати не стягуються, оскільки втрати від знецінення гривні відновлюються еквівалентом іноземної валюти (ВС №423/468/16-ц 11.10.17). Взыскание долга по расписке. Валютный займ. Срок начисления процентов.

Писаренко Александр Алексеевич, адвокат по судебным процессам в налоговых и бизнес спорах, магистр бизнес администрирования.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

482
Ваша оценка страницы:
Голосов пока нет