Оподаткування й бухоблік відступлення права вимоги й отримання заборгованості.

ПРИДБАННЯ ПРАВ ВИМОГИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОТРИМАННЯ БОРГУ І ЦЕСІЇ.

Оподаткування й бухоблік відступлення права вимоги й отримання заборгованості.

ОБЛІК ПРИДБАНИХ ПРАВ ВИМОГИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ОТРИМАННІ БОРГУ І ЦЕСІЇ.

У договірній та кредитній практиці застосовується відступлення прав вимоги виконання зобов’язань боржником від первісного кредитора до наступного за договором цесії. Передаються права вимоги виконання основного боргу та похідних зобов’язань з пені, процентів і т.д. В статті розглянуто питання отримання юридичною особою як новим кредитором частини основного боргу від боржника згідно придбаного від первісного кредитора права вимоги, а також подальшого відчуження прав вимоги залишку основного боргу та похідних зобов’язань новим кредитором наступному кредитору. В статті наведено застосовне правове регулювання. 

За ст. 34 ч. 2 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» НБУ у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг видає небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, передбачених пунктами 3-9, 11 частини 1 статті 4 цього Закону;  отримання і відступлення прав вимоги не включені до цього переліку.

Права вимоги сплати основного боргу та похідних зобов’язань є активом підприємства (як нового кредитора).

Якщо новим кредитором планується отримання від боржника частини основного боргу, а решта боргу з похідними зобов’язаннями планується для продажу, то є доцільним формування двох активів у бухгалтерському обліку:    

1) Поточна дебіторська заборгованість (частина основного боргу в конкретному розмірі) на субрахунку 3771; 

 та

2) Необоротні активи, утримувані для продажу, в групі вибуття (права вимоги сплати залишку основного боргу та похідних зобов’язань (процентів, пені, комісії і т.д.) на субрахунку 286.

Метою набуття першого активу є пред'явлення до боржника вимоги і отримання оплати заборгованості в сумі більше, ніж ціна придбання (балансова вартість).

Мета придбання другого активу - подальший продаж однією операцією і отримання суми, більшої ніж ціна придбання (балансова вартість).

Після формування активів підприємство подає публікацію в засобі масової інформації з пропозицією про продаж прав вимоги в групі вибуття.

Для полегшення обліку вказані активи мають бути розділені і придбані за двома окремими договорами. Якщо активи придбані за одним договором без їх розділу, то їх формування  здійснюється на підставі розпорядження директора (як первинного документа).

За ст.ст. 1, 4 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облік та звітність ґрунтуються на, зокрема, принципі превалювання сутності над формою. Принцип означає, що операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.  

За п. 1.2. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»  записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

За п.п. 2.1., 2.4. цього Положення первинні документи - ті, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення; 

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів;

Первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: найменування підприємства, від імені якого складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст, обсяг одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за її здійснення і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відтак, бухоблік фактів стану майна ведеться з превалюванням сутності операцій над їх формою на підставі первинних документів, включаючи розпорядження керівника (власника).

Тому підприємство має формувати інформацію в  бухобліку  згідно дійсного змісту й цілей господарських операцій, а не лише за юридичною формою договору, згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ У БУХОБЛІКУ

За ст.ст. 4, 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська  заборгованість   -  це та, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу;  визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  27 "Необоротні   активи,   утримувані   для   продажу,  та  припинена діяльність"  визначає методологічні  засади формування  у  бухгалтерському  обліку  інформації  про необоротні активи,  утримувані для продажу,  та групу активів, що належить до вибуття   в   результаті   операції  продажу, і розкриття такої інформації у фінансовій звітності.

За ст.ст. 1, 4, розділу І цього Положення «Групою вибуття» є сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією,  та  зобов'язання, які   прямо  пов'язані  з  такими  активами,  що  будуть  передані (погашені) в результаті такої операції.

За ст.ст. 1, 6 розділу ІІ ПСБО 27 необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

- умови їх продажу відповідають звичайним  умовам продажу для подібних активів;

- здійснення їх продажу має високу  ймовірність,  зокрема  якщо керівництвом   підприємства   підготовлено  відповідний  план  або укладено твердий контракт  про  продаж,  здійснюється  їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

 Необоротні активи, група вибуття, які визнані утримуваними для продажу, припиняють визнаватися у складі необоротних активів.

За ст. 1 розділу IV ПСБО 27 необоротні  активи  та  група  вибуття,   утримувані   для продажу, та пов'язані з ними зобов'язання, а також результати їх продажу (вибуття) відображаються у фінансовій звітності окремо від інших активів, зобов'язань та результатів інших видів діяльності.

За ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття враховуються окремо в розділі ІІІ активу балансу за ф. 1 (рядок 1200). Мікропідприємства, малі підприємства, і ті, які ведуть спрощений бухоблік відповідно до податкового законодавства (які подають баланс ф. 1-м чи 1-мс за ПСБО 25 «Спрощена фінансова звітність») враховують необоротні активи, утримувані для продажу, окремо в розділі ІІІ активу балансу ф. 1-м (рядок 1200) чи в розділі І активу балансу ф. 1-мс ("Інші необоротні активи" рядок 1090).*

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, враховуються на субрахунку 286 рахунку 28 ″Товари” класу 2 “Запаси” згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку №291.

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ОТРИМАННІ БОРГУ ТА ВІДСТУПЛЕННІ ПРАВ ВИМОГИ  

Оскільки метою придбання першого активу є пред'явлення до боржника вимоги про сплату заборгованості з отриманням вигоди для юридичної особи-кредитора, то сторони укладають погодження про сплату цієї заборгованості і боржник сплачує її грошовими коштами в сумі, яка перевищує балансову вартість активу (виникає позитивний фінрезультат кредитора).

Дохід кредитора виникає в момент отримання оплати (п. 5 ПСБО 15 «Дохід»). ПДВ не виникає, бо відсутній об’єкта оподаткування (постачання товару/послуги).

Мета придбання другого активу - подальший продаж однією операцією з отриманням вигоди для юридичної особи-кредитора. Тому наступним кроком кредитор публікує в діловому чи офіційному засобі масової інформації пропозицію про продаж прав вимоги в групі вибуття і після цього продає їх шляхом відступлення права вимоги покупцю з найвигіднішою ціною.  

Набувач сплачує кредитору суму, яка перевищує балансову вартість активу (виникає позитивний фінрезультат кредитора). Дохід кредитора виникає в момент оплати (п. 5 ПСБО 15 «Дохід»).

ПДВ при відступленні права вимоги не виникає через відсутніть об’єкта оподаткування (за п.п. 196.1.5 Податкового кодексу не є об'єктом оподаткування операції з відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки;  за п.п. 14.1.255. Податкового кодексу відступленням права вимоги  є операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації).

За ст. 514 Цивільного кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За ст. 656 ЦКУ предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

Юридичний супровід податкових спорів
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

За ПСБО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":

Розділ ІІ (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) - 2.15. У   складі   необоротних   активів   та   груп  вибуття відображається вартість необоротних активів та груп  вибуття,  які утримуються  для продажу.

Розділ ІІІ (Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-мс) - 1.2. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних  активів,  у  тому   числі   довгострокові фінансові інвестиції.  Інші необоротні активи відображаються за первісною вартістю (історичною собівартістю).

«План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» - наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

Щодо незаконності відступлення прав вимоги кредиту на користь фізичної особи, а не фінансової установи, читайте у цій статті на сайті бюро.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

5007
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні