Порядок інвентаризації майна на підприємстві.

Інвентаризація майна, товарно-матеріальних цінностей на підприємстві..

Порядок інвентаризації майна на підприємстві.

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ.

За ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством.

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів на підприємствах незалежно від організаційно-правових форм і форм власності регулюється Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань (наказ МФУ від 02.09.2014 №879 (надалі – Положення).

За п. 1 розділу ІІ Положення для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

Відсутність розпорядчого документами керівника підприємства про створення і персональний склад інвентаризаційної комісії та проведення безпосередньо самої інвентаризації робить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей свавільною і незаконною.

Акт інвентаризації має бути складено і підписано саме уповноваженими особами-членами комісії. Невідповідність особи чи кількості учасників та підписантів робить інвентаризацію неналежною. За абз. 5 п. 1 розд. ІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії).

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТМЦ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА УЧАСТІ МАТЕРІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ РОЗПИСКИ

За абз. 5 п. 1 розд. ІІ Положення інвентаризація майна має проводитися у присутності матеріально відповідальної особи.

За ст. 1351 КЗпП з працівниками, які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, укладають письмовий договір про повну матеріальну відповідальність. В разі нестачі майна з їх вини матеріально-відповідальні особи несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі заподіяної шкоди (ст. 134 КЗпП). Такі договори можуть бути укладені виключно з працівниками за переліком  посад/робіт, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.1977 р. №447/24, та за Типовим договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

За п.п. 14, 15, 18 Розділу ІІ Положення інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості оформлюються відповідно до вимог, установлених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р. №88, з урахуванням обов’язкових реквізитів та вимог, передбачених цим Положенням.

Згідно Наказу Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» затверджено типову форму № М-21 інвентаризаційного опису.

За п. 18 розділу ІІ Положення інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальними особами.

Матеріально відповідальні особи дають розписку, в якій підтверджується, що перевірка активів відбулася в їх присутності, у зв’язку з чим претензій до членів комісії вони не мають, та що вони приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі активи.

При проведенні інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальної особи та особа, яка приймає активи, дає розписку про отримання активів, а та, яка передає, - про передачу активів.

За абз. 2 п. 19 розділу 2 Положення на останній сторінці інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) робиться відмітка про перевірку цін, таксування та підрахунки результату за підписами осіб, які проводили цю перевірку.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ  КОМІСІЯ СКЛАДАЄ ПРОТОКОЛ ІЗ ВИСНОВКАМИ

За п. 1 розділу 4 Положення висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства.

У протоколі наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам. Підприємства можуть додавати до протоколів іншу інформацію, що є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання і оцінки активів і зобов’язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності.

За п. 2 розділу 4 Положення протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником підприємства протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації.

Відповідно до п. 3 розділу 4 Положення результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація.

Юридичний супровід вирішення господарських спорів
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

Писаренко Александр Алексеевич, адвокат по судебным процессам в налоговых и бизнес спорах, магистр бизнес администрирования.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1939
Ваша оценка страницы:
Голосов пока нет