Пояснення та показання посадових осіб контрагентів щодо відсутності реальних господарських операцій у спорах про скасування ППР.

Пояснення посадових осіб контрагентів. Відсутність реальних господарських операцій. Спори про скасування ППР.

Пояснення та показання посадових осіб контрагентів щодо відсутності реальних господарських операцій у спорах про скасування ППР.

ЮРИДИЧНІ ВАДИ ПОЯСНЕНЬ/ПОКАЗАНЬ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ ВИСНОВКІВ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ.

 

Розповсюдженим доказом для висновків податкових органів про відсутність реальності господарських операцій між платником податків і його контрагентом є пояснення учасників/керівників контрагента про їх непричетність до господарської діяльності.

В актах перевірки приводяться посилання на пояснення, дані такими особами податковому органу, чи їх показання як свідків, викладені в протоколі допиту органу досудового слідства, та облікові картки суб’єктів фіктивного підприємництва, заведені податковим органом на контрагентів.

Проте практика формування матеріалів податкових перевірок та складання контролюючими органами актів часто дає можливість для скасування податкових повідомлень-рішень через недопустимість таких доказів і їх спростування іншими документами.

ВИСНОВКИ ПРО НЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ПОЯСНЕННЯМИ/ПОКАЗАННЯМИ ЧАСТО БЕЗПІДСТАВНІ.

Як правило, орган податкової служби, який склав акт, обмежується посиланням в ньому на пояснення та показання допиту, цитуючи їх, але не додаючи до акту перевірки і платнику податків. 

Нерідко посилається на пояснення/показання, отримані від інших  податкових органів через внутрішні бази даних податкової служби, а не перевіряючим органом безпосередньо.

В такому випадку пояснення/показання:

- не підтверджуються документально матеріалами перевірки та судової справи;

- правильність цитування в Акті, їх контекст та повний зміст не відомий, в т.ч. зауваження учасників допиту до правильності їх складання;

- не підтверджується факт надання і підписання пояснень саме учасниками/керівниками «фіктивних» підприємств;

- не підтверджується порядок їх отримання податковим органом-Відповідачем, наявність відповідного на це дозволу.

Через указане пояснення та показання допиту не є допустимими, достовірними і достатніми доказами для висновків про відсутність господарських операцій. 

ІНФОРМАЦІЯ З УКАЗАНИХ ПОЯСНЕНЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ СУПЕРЕЧИТЬ СТ. 73 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

За п.п. 73.2, 73.3 ПКУ Порядок подання інформації контролюючим органам та  отримання ними інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

За п.п. 2, 3 затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1245 «Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом»:

податкова інформація надається органам державної податкової служби періодично або за окремим письмовим запитом таких органів у безоплатному порядку;  

суб'єктами інформаційних відносин, на яких поширюється дія цього Порядку, є, зокрема, фізичні, юридичні особи, їх підрозділи.

За п.п. 9, 10 Порядку податкові органи мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання покладених на них функцій, та документального підтвердження такої інформації;

запит щодо отримання податкової інформації оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується його керівником (заступником керівника) із зазначенням опису інформації, що запитується, та переліку документів, що її підтверджують.

За п.п. 13, 14 Порядку запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі;

суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту. 

За п. 15 Порядку лист суб'єкта інформаційних відносин, що надсилається на запит органу державної податкової служби, повинен містити:

номер та дату запиту органу державної податкової служби, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується органом державної податкової служби. 

За п. 16 Порядку суб'єкт інформаційних відносин звільняється від обов'язку надавати відповідь на запит, коли його складено з порушенням вимог пунктів 9 і 10 цього Порядку. 

Відтак, легальною є лише інформація, надана податковому органу в поясненнях фізичної особи на правильно оформлений і надісланий запит.

Якщо податковим органом-Відповідачем не направлялося належних запитів директорам підприємств-контрагентів, то пояснення, на які він посилається в Акті, суперечать правилам Порядку №1245.

Через це, пояснення не є допустимими для висновків податкової перевірки та прийняття податкових повідомлень-рішень.

КАС ВС у постанові від 20.03.2018 р. №804/939/16 зазначає також, що податкова інформація в інформаційно-аналітичних базах щодо контрагентів позивача стосовно ланцюгів постачання, а також надана іншими контролюючими органами, має виключно інформативний характер та не вважається належним доказом в суді.

КАС ВС у постанові від 05.02.2020 р. №823/1519/16 критично віднісся до посилань контролюючого органу на аналіз податкової інформації щодо контрагентів позивача, оскільки закон не ставить умовою дійсності правочинів, а також виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, знаходження за місцем реєстрації, наявності чи відсутності основних фондів тощо. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх податкових зобов`язань і не несе обов`язку з контролю за дотриманням постачальниками правил оподаткування та повноваженнь для виконання функцій податкових органів, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентами податкових зобов`язань.

ПОСИЛАННЯ НА ПОКАЗАННЯ СВІДКІВ СУПЕРЕЧАТЬ СТ. 222 ТА СТ. 23 КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

За ст. 222 КПКУ розголошення відомостей досудового розслідування дозволяється  лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим; слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.  

За ст. 23 КПКУ суд досліджує докази безпосередньо, а показання учасників провадження отримує усно; Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

За ст. 78 КАСУ для адміністративного суду, що розглядає справу про дії чи бездіяльність особи, є обов'язковим лише вирок чи постанова суду, які набрали законної сили, в питанні чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

За п.п. 75.1.2 ПКУ документальною перевіркою вважається перевірка, …. яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), іншої звітності…., а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації.

За п. 79.1 ПКУ документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у п.п. 75.1.2 документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

За ст. 74 КАСУ суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. 

Оскільки достовірність і законність отримання пояснень свідків не  підтверджуються  податковим органом-Відповідачем, вони не є доказами для акту податкової перевірки та прийняття податкових повідомлень-рішень.  

ПОЯСНЕННЯ І ПОКАЗАННЯ СВІДКІВ СУПЕРЕЧАТЬ ТАКОЖ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

За ст. 74 КАСУ обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.  

Податковим кодексом встановлено конкретний засіб доказування відсутності господарських відносин контрагентів з платником у зв'язку з проведенням перевірок - зустрічна звірка даних.

За п. 73.5 ПКУ- з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок, контролюючі органи мають право здійснювати зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків;

Під час зустрічної звірки здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;

Під час проведення зустрічної звірки з'ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки. 

Зустрічні звірки проводяться за визначеним постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1232 «Порядком проведення контролюючими органами зустрічних звірок». 

За цим Порядком у разі необхідності проведення зустрічної звірки контролюючий орган (ініціатор) надсилає контролюючому органу (виконавцю), до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень щодо здійснення податкового контролю стосовно суб'єкта господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих від платника податків та інших суб'єктів інформаційних відносин.

Зустрічна звірка може бути проведена контролюючим органом (ініціатором) самостійно, якщо здійснення податкового контролю щодо цього суб'єкта господарювання віднесено до його компетенції;   Пояснення та показання посадових осіб фіктивних контрагентів 

Орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження;

У разі відсутності запитуваної контролюючим органом (ініціатором) інформації контролюючий орган (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання у порядку статті 42 ПКУ;

У разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження суб'єкту господарювання запиту) орган державної податкової служби проводить зустрічну звірку;

За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб'єкту господарювання у десятиденний строк, та підлягає реєстрації в контролюючих органах (як ініціатора, так і виконавця), чи акт про неможливість її проведення.

Якщо податковим органом-Відповідачем не направлялися запити на зустрічні звірки підприємств-контрагентів, то відсутні й законні документи про непідтвердження обсягу і якості операцій Позивача з ними. 

Послуги з оскарження і скасування результатів податкових перевірок
НАДІСЛАТИ ЗАПИТ

Щодо підтвердження реальності господарських операцій - читайте за цим посиланням. 

Щодо штучного формування валових витрат у відносинах з фіктивним контрагентом - читайте за цим посиланням

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

2788
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)