Поділ спільного майна подружжя чи співвласників.

Поділ спільної нерухомості та грошей від продажу майна подружжя.

Поділ спільного майна подружжя чи співвласників.

НЕРУХОМІСТЬ. ГРОШІ ВІД ПРОДАЖУ МАЙНА. САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО.

Кожен з подружжя має право вимагати поділу майна, придбаного під час шлюбу, незалежно від чинності чи розірвання шлюбу. Таке ж право мають співвласники, яким частки в майні належать на підставі спільного інвестування, придбання частки, приватизації, спадкування, тривалого проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Сімейним кодексом України встановлена презумпція спільної сумісної власності подружжя на придбане у шлюбі майно (за деякими незначними виключеннями). Це означає, що майно, придбане подружжям, є їх спільною власністю. Частки кожного з них рівні, незалежно від того, що один з них з поважних причин не мав власного самостійного заробітку. Іншими словами, все рухоме й нерухоме майно, придбане під час шлюбу на ім’я одного з подружжя, є спільною власністю обох у рівних частках, незалежно від того, на кого воно зареєстроване по документам (ВС 12.01.2022 р. №646/7463/16-ц).

Спільне майно ділиться між співвласниками в натурі. Якщо дружина, чоловік або співвласники не домовилися про порядок поділу, спір вирішується судом.

ПОДІЛ В НАТУРІ НЕРУХОМОГО МАЙНА / САМОЧИННОЇ ПРИБУДОВИ

Нерухоме житлове майно подружжя може бути поділене між ними в натурі при наявності технічної можливості наділення кожному з них приміщень, які сукупно становлять ізольовані квартири. Можливість та варіанти такого поділу встановлюються висновком оціночно-будівельної, будівельно-технічної, земельно-технічної судової експертизи. У висновку зазначається про необхідність втручання в капітальні конструкції і виконання будівельних робіт по переплануванню приміщень по кожному варіанту.

Проблемою поділу нерухомості часто є самочинна реконструкція об’єкта одним з подружжя після розірвання шлюбу.

В такому випадку самочинним є не все будівництво, а лише прибудова чи надбудова до об’єкта, належно уведеного в експлуатацію раніше. В такому разі в матеріалах справи буде декларація про готовність закінченого будівництвом об’єкта та інформаційна довідка з Реєстру речових прав на нерухоме майно на цей об’єкт.

У варіантах поділу нерухомості судові експерти не приймають в розрахунок і не зазначають у висновках про поділ самочинного будівництва.

За ст. 376 ЦКУ самочинним вважається житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються без документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил;

особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Таким чином, будинок, уведений в експлуатацію раніше, не є самочинним будівництвом, а самовільними є лише прибудова чи надбудова.

У п. 6 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. №6 «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)» зазначено, що право власності на самочинно збудовані житлові будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно не набувають особи, які здійснили це будівництво;

це майно не є об'єктом права власності, воно не може бути предметом поділу та встановлення порядку користування в судовому порядку;

за п. 7 вказаної постанови визначено, що не може бути застосовано правила статті 376 ЦК при вирішенні справ за позовами про визнання права власності на самочинно збудовані приналежності до основної речі (ганок, веранда, мансарда тощо).

Відтак, самочинна мансарда чи прибудова не враховується при поділі спірного будинку, тоді як сам будинок, належно уведений в експлуатацію, ділиться згідно варіантів судового експерта.

Посилання відповідача на «Інструкцію щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна», затверджену наказом Міністерства комунального з питань житлово-комунального господарства України від 18.06.2007 №55, як на підставу неможливості поділу спільного будинку подружжя при наявності в ньому самочинної прибудови є незаконним.

Ця Інструкція не є актом цивільного законодавства, не регулює питання набуття чи припинення власності, не розповсюджується на необмежене коло осіб, а визначає лише порядок проведення робіт з поділу, виділу та розрахунку часток житлових будинків, будівель, іншого нерухомого майна та застосовується суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна при підготовці проектних документів щодо можливості проведення робіт з поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна (п. 1.1.).

За п. 5 постанови Пленуму ВСУ від 01.11.1996 р. №9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу (… накази та інструкції міністерств відомств, керівників установ тощо) підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону; якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає чи суперечить законові, суд зобов'язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

По-друге, в п. 1.2. Інструкції зазначено, що поділ та виділ частки в натурі здійснюється відповідно до законодавства.

За нормами Цивільного та Сімейного кодексу співвласник має право на поділ нерухомості при наявності технічної можливості, яка підтверджується висновком судового експерта.

За п. 3.11. Інструкції «самочинно збудовані об'єкти нерухомого майна до розрахунку не включаються».

За п.п. 6, 7 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. №6 «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)» право власності на самочинно збудовані житлові будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно не набувають особи, які здійснили це будівництво;

не може бути застосовано правила статті 376 ЦК при вирішенні справ за позовами про визнання права власності на самочинно збудовані приналежності до основної речі (ганок, веранда, мансарда тощо).

Позаяк той з подружжя, хто не здійснював самочинної добудови після розірвання шлюбу, не вимагає її поділу, то він не може бути заручником протиправних дій відповідача. Самовільна добудова відповідачем після розірвання шлюбу не може бути перепоною для наділення позивачці частини будинку, введеного в експлуатацію раніше під час шлюбу.

За правовим висновком у постанові ВС від 06.02.2020 р. №698/762/17-ц – «з моменту набрання законної сили рішенням щодо розподілу майна подружжя таке майно втрачає статус спільної сумісної власності подружжя».

За ч. 3 ст. 372 ЦКУ в разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється.

За ч. 3 ст. 26 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, не підлягають скасуванню та/або вилученню.

Відтак, судовим рішенням має бути припинено право спільної сумісної власності позивачки та відповідача на будинок, а при його поділі сторонам наділені частини без врахування площі та вартості приміщень самочинної добудови.

Для замовлення послуг: е-мейл info@fides.com.ua, тел. +38 (044) 270 60 46, +38 (050) 719 10 16.

ВІДСТУП ВІД РІВНОСТІ ЧАСТОК ПОДРУЖЖЯ ПРИ ПОДІЛІ НЕРУХОМОСТІ

В силу об’ємно-просторових та фізичних якостей будинку його майже неможливо поділити на дві рівні за площею частини.

У висновку судової будівельно-технічної експертизи зазначаються приміщення, пропоновані до наділення сторонам згідно технічно можливих варіантів.

За кожним варіантом зазначається яку саме частину від площі всього будинку становлять такі приміщення і скільки вони коштують.

На користь того з подружжя, кому присуджується менша частина нерухомості, суд стягує з іншого грошову компенсацію, розмір якої визначається висновком судового експерта.

За ч. 1 ст. 71 СК якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення.

За ч. 2 ст. 70 СК при вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї.

За ч. 2 ст. 372 ЦКУ за рішенням суду частка співвласника може бути збільшена або зменшена з урахуванням обставин, які мають істотне значення.

У постанові ВС №6-12цс13 від 03.04.2013 р. зазначено наступне:

«Виділ часток (поділ) жилого будинку, що перебуває у спільній частковій власності, є можливим, якщо кожній зі сторін може бути виділено відокремлену частину будинку із самостійним виходом (квартиру) або у разі, коли є технічна можливість переобладнання будинку в ізольовані квартири, які за розміром відповідають розміру часток співвласників у праві власності.

Якщо виділ (поділ) технічно можливий, але з відхиленням від розміру ідеальних часток співвласників, з урахуванням конкретних обставин поділ (виділ) може бути проведений зі зміною ідеальних часток і присудженням грошової компенсації співвласнику, частка якого зменшилась.

Оскільки учасники спільної часткової власності мають рівні права стосовно спільного майна пропорційно своїй частці в ньому, суд, здійснюючи поділ майна в натурі (виділ частки), повинен передати співвласнику частки жилого будинку та нежилих будівель, яка відповідає розміру й вартості його частки, якщо це можливо без завдання неспівмірної шкоди господарському призначенню будівлі. Під неспівмірною шкодою господарського призначення слід розуміти суттєве погіршення технічного стану жилого будинку, перетворення в результаті переобладнання жилих приміщень у нежитлові, надання в рахунок частки приміщень, які не можуть бути використані як житлові через невеликий розмір площі або через неможливість їх використання (відсутність денного світла тощо).

У тих випадках, коли в результаті поділу (виділу) співвласнику передається частина жилого будинку, яка перевищує його частку, суд стягує з нього відповідну грошову компенсацію і зазначає в рішенні про зміну часток у праві власності на будинок».

Нерухомість, придбана сторонами за час спільного проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу, є їх спільною сумісною власністю, тому частки сторін є рівними та підстави для відступу від засад рівності часток подружжя при поділі майна відсутні (КЦС №760/16783/15-ц від 16.02.2022 р).

ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ ПРИ ПРОДАЖУ ОДНИМ З ПОДРУЖЖЯ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПІСЛЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Іноді стається ситуація, коли один з подружжя, в володінні якого залишилося чи на ім’я якого зареєстроване майно (наприклад автомобілі), продає його після розірвання шлюбу. Часто в договорі вказується неправдива ціна, завідомо занижена в порівнянні з ринковою. Отримані від продажу реальні гроші така особа присвоює.

В таких випадках Закон і судова практика захищають другого з подружжя.

Так, Сімейний кодекс установлює, що при поділі спільного майна частки кожного з подружжя є рівними і кожен з них має право на половину такого майна чи справедливу компенсацію її вартості у випадку продажу одним з них всупереч волі другого.      

За ч. 3 ст. 65 Сімейного кодексу для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна згода другого з подружжя має бути подана письмово.

За п. 19 Постанови №11 Пленуму ВСУ від 21.12.2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» встановлено, що саме по собі розірвання шлюбу не припиняє сумісної власності подружжя на майно, набуте за час шлюбу;

розпорядження таким майном після розірвання шлюбу має здійснюватися  колишнім подружжям виключно за взаємною згодою, оскільки в таких випадках презумпція згоди одного з подружжя на укладення другим договорів з розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності подружжя вже не діє.

За п. 30 вказаної Постанови: «коли при розгляді вимоги про поділ майна подружжя буде встановлено, що один із них здійснив його відчуження чи використав його на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім'ї чи не на її потреби або приховав його, таке майно або його вартість враховується при поділі».

Судове вирішення спорів про поділ спільного майна
НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ ПОСЛУГ

Правовим висновком Верховного Суду від 01.02.2022 р. у справі №136/1867/15-ц встановлено: «вартість майна, що підлягає поділу визначається, виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи. У випадку відчуження майна одним із подружжя проти волі іншого з подружжя та у зв`язку з цим - неможливості встановлення його дійсної (ринкової) вартості, визначенню підлягає ринкова вартість подібного за своїми якостями (технічними характеристиками) майна на час розгляду справи. Такий підхід є гарантією справедливої сатисфакції особі у зв`язку з припиненням її права на спільне майно».

Тому в описаному вище прикрому випадку, коли один з подружжя продає автомобілі по заниженій ціні договору та присвоює кошти, другий з подружжя має в суді довести ринкову вартість подібних автомобілів. Саме з реальної вартості другий з подружжя має право на половину при судовому вирішенні його позову.

Ринкова вартість доводиться звітом про оцінку майна, транспортних засобів, складеним суб’єктом оціночної діяльності із відповідною кваліфікацією згідно ст. 12 Закону «Про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність», чи судовим експертом з відповідною атестацією згідно Закону «Про судову експертизу».

Позивач має право на компенсацію половини ринкової вартості від відповідача в зв`язку з припиненням його права власності на продані автомобілі за судовим рішенням про поділ майна.

Щодо компенсації вартості частки в статутному капіталі при поділі майна подружжя - за цим посиланням.

Щодо продажу подружжям спільного майна та частки в статутному капіталі за взаємною згодою – за цим лінком.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

337
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні